Ще контролират изхвърлянето на старите гуми

Министерският съвет прие Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми. С въвеждането на такъв подзаконов нормативен акт се цели съблюдаване на основните принципи по управление на масово разпространени отпадъци и в частност на принципа „отговорност на производителя”, въведен със Закона за управление на отпадъците и ПМС №120/2008 г. за приемане на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

Излезлите от употреба гуми са един от малкото видове масово разпространен отпадък, който досега не беше регулиран. Подобни наредби вече действат спрямо други видове излязло от употреба оборудване като например електроника и електрически уреди, луминисцентни лампи, батерии и др.

Всяка година на българския пазар се пускат приблизително 2 000 000 гуми. От тях се генерират около 40 000 тона излезли от употреба гуми. Голяма част от тях се озовават на сметищата, а друга голяма част се разпилява из дворове, градини и паркове, където гражданите използват гумите за самоделни саксии, причудливи арт-изобретения, ограждения на картинг-писти и др.

С оглед на това е необходимо приемането на регулация, чрез която да се проследи пътят на гумите от излизането им от употреба до тяхното последващо повторно използване, рециклиране или оползотворяване. В проекта на наредбата се определят задължения за лицата, пускащи на пазара гуми, и за лицата, извършващи дейностите по събирането им, временно съхраняване, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждането им.

В обхвата на наредбата се включват всички видове гуми, пуснати на пазара, в това число от пътнически, товаро-пътнически и състезателни автомобили, автобуси или камиони, авиацията, мотоциклети, строителни и индустриални превозни средства и съоръжения, селскостопански и лесовъдни превозни средства и съоръжения, други външни гуми, товаръчни машини. Включват се и излезлите от употреба гуми, образувани в резултат на разкомплектоването на излезлите от употреба моторни превозни средства.

Въвеждат се забрани за неконтролирано обезвреждане на излезли от употреба гуми, ограничения за тяхното депониране и предаването им на лица, които не притежават съответният документ по чл. 12, ал. 1 ЗУО.

С Наредбата се създават системи за събиране на излезли от употреба гуми и се установяват количествени цели и срокове за поетапното им оползотворяване. Определят се и начините за постигане на тези цели – индивидуално или чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване. За изпълнение на задълженията си, лицата, които пускат на пазара гуми, са длъжни да осигурят възможност за приемане от крайните потребители на излезлите от употреба гуми в местата на продажбата и на смяната им.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*