ЕК подбра страните-членки за неспазване на еко-законите на Европа

В скорострелна серия от решения днес Европейската комисия издаде цял списък с решения и нареждания към отделни страни-членки, свързани с неспазване на едни или други аспекти от еко-законодателството на ЕС.

Италия например ще бъде изправена пред съд за неизпълнение на задължението за прилагане на европейското законодателство за отпадъците. Франция също отива на съд, но за липсата на законодателство относно предупреждаване и уведомяване за наводнения. За съвсем същото нарушение Люксембург засега получава предупреждение.

Малта отива на съд за неизпълнение на задължението за прилагане на законодателството на ЕС за ограничаване на шумовите въздействия. Съд чака и Швеция заради липса на разрешителни за промишлени инсталации.

По-меки от съд, но пък по-многобройни са останалите решения на ЕК относно еко-нормите в страните-членки. Еврокомисията призовава Франция и Унгария да се съобразят с правилата на ЕС за качеството на въздуха. Органът приканва и Белгия да приеме мерки за прилагане на законодателството за качеството на въздуха.

Словакия е призована да се съобрази със законодателството на ЕС за отпадъците от електрическо и електронно оборудване.

Четири страни-членки са настоятелно приканени да започнат да прилагат законодателството относно химикалите. Това са Франция, Италия, Люксембург и Словения, които следва да да актуализират своето законодателство за химикалите така, че да се съобразят с директивата относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси. Четирите държави-членки разполагат с два месеца да се съобразят с искането. В противен случай Комисията може да сезира Съда на Европейските общност.

Седем държави-членки пък са призовани да представят планове за управление на речните басейни. Държавите-членки са Белгия, Кипър, Дания, Гърция, Малта, Португалия и Словения. Те трябваше да са направили това до 22 декември 2009 г. най-късно.

Три страни пък бяха подсетени да се съобразят с вече взети съдебни решения относно неспазване на еко-законодателството на Европа. Комисията отправя искане Малта да се съобрази с решението на съда относно лова на птици, а Испания да се съобрази с решението на съда относно промишлените аварии. Гърция пък бе призована да се съобрази час по-скоро с решението на съда за незаконните сметища.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*