ЕС обявява целите си за намаляване на вредните емисии

Днес Европейският съюз изрази официалната си подкрепа за Споразумението по изменението на климата и представи своите ангажименти за цели за намаляване на емисиите на парникови газове. В съвместно писмо с испанското председателство на Съвета Комисията официално обяви желанието на ЕС да се присъедини към Споразумението и представи за сведение приетите цели на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. Те се състоят в едностранно задължение за намаляване на общите емисии на ЕС с 20 % спрямо нивата от 1990 г. и предложение това намаление да достигне до 30 %, при условие че и други страни с големи емисии се съгласят да поемат своя дял от общите усилия за намаление на емисиите. Съгласно Споразумението целите на страните трябва да бъдат обявени до 31 януари 2010 г.

Председателят на Европейската комисията Жозе Мануел Барозу заяви: „ЕС е взел решение да започне бързо да прилага Споразумението от Копенхаген, така че да се постигне напредък към постигането на споразумението, от което се нуждаем, за да задържим глобалното затопляне в рамките на 2°C. Споразумението от Копенхаген представлява основа за изграждане на такова бъдещо споразумение и затова призовавам всички държави да се присъединят към него и подобно на нас да обявят амбициозни цели за намаляване на емисиите или да предприемат действия за включване.“

Европейският комисар за околната среда Ставрос Димас заяви: „Необходими са незабавни мерки за привеждане в действие на ключовите елементи от Споразумението като ускореното финансиране за развиващите се страни, борбата с обезлесяването и разработването и преминаването към нисковъглеродни технологии.“

Споразумението от Копенхаген

Споразумението от Копенхаген е най-важният резултат от конференцията на ООН за изменението на климата, проведена в Копенхаген от 7 до 19 декември 2009 г. Споразумението, което е дълго 2 ? страници, бе договорено на последния ден на конференцията от ръководителите на 28 развити и развиващи се страни и Европейската комисия. Тези страни са източник на над 80 % от световните емисии на парникови газове. След това конференцията взе под внимание Споразумението от Копенхаген. Секретариатът на Конвенцията на ООН за изменение на климата покани всички страни да заявят в срок до 31 януари дали желаят да се присъединят към Споразумението от Копенхаген. В Споразумението се определя една и съща дата, до която развитите страни трябва да обявят своите цели за намаляване на емисиите, а развиващите се страни да обявят своите действия за смекчаване на изменението на климата.

Нотификация от страна на ЕС

В писмото, изпратено от Комисията и председателството на Съвета, ЕС отново изрази своя ангажимент към преговорния процес, целящ да постигне стратегическата цел за ограничаване на нарастването на средните световни температури до не повече от 2°C над прединдустриалните равнища. В Споразумението от Копенхаген се признава научното становище, че за да бъде предотвратено едно опасно изменение на климата, глобалното затопляне не трябва да надхвърли 2°C. В Споразумението обаче не са включени никакви цели на световно равнище за намаляване на емисиите, така че да бъде спазено това ограничение.

EЕС отново излага позицията си, съгласно която, за да се задържи затоплянето под 2°C, световните емисии трябва най-късно до 2020 г. да спрат да нарастват, а до 2050 г. да бъдат намалени с поне 50 % спрямо равнищата от 1990 г., като продължат да намаляват и след това. За тази цел, гласи по-нататък писмото, и в съответствие със заключенията на Междуправителствения комитет на ООН по изменение на климата (IPCC), до 2020 г. развитите страни следва да намалят своите общи емисии с 25—40 % спрямо равнищата от 1990 г., а развиващите се страни следва да постигнат значително отклонение под прогнозирания към момента темп на нарастване на емисиите, което да е от порядъка на 15—30 % до 2020 г.

В писмото се подчертава и категоричният ангажимент на ЕС и държавите-членки да продължат преговорите, за да постигнат във възможно най-кратък срок, под егидата на ООН, правно обвързващо международно споразумение за периода след 1 януари 2013 г., когато изтича първият период на поети задължения по Протокола от Киото.

Цели на ЕС спрямо емисиите

В писмото се посочва, че ЕС се обвързва с независима и обхващаща всички икономически сектори цел за намаляване на емисиите до 2020 г. с 20 % в сравнение с нивата от 1990 г., и че това намаление би могло да достигне 30 % при условията, приети от Европейския съвет. Съгласно тези условия, в рамките на едно международно и всеобхватно споразумение за периода след 2012 г., и други развити страни следва да се обвържат с постигане на сходно намаление на емисиите, а развиващите се страни следва да направят съпоставим принос предвид техните отговорности и възможности.

Следващите стъпки

Държавните и правителствените ръководители ще направят оценка на ситуацията след конференцията в Копенхаген на неформално заседание на Европейския съвет на 11 февруари.

Следващият кръг на преговорите под егидата на ООН ще се проведе в течение на две седмици през май—юни.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*