Нови данъчни правила в полза на енергийната ефективност и еко продуктите

Предложението на ЕК ще даде предимство на възобновяемите енергийни източници
Предложението на ЕК ще даде предимство на възобновяемите енергийни източници

Европейската комисия представи днес предложение за преразглеждане на остарелите правила за данъчно облагане на енергийните продукти в ЕС. Новите правила целят да променят начина, по който се облагат енергийните продукти, за да се премахне съществуващото неравновесие и да се вземат предвид както въглеродните емисии, така и енергийното съдържание.

Съществуващите енергийни данъци ще се разделят на две части, които заедно ще определят общата данъчна ставка. Комисията желае да насърчи енергийната ефективност и потреблението на по-екологобразни продукти, както и да избегне нарушаване на конкуренцията на единния пазар. Предложението ще помогне на държавите-членки да преработят своите данъчни структури по начин, който спомага за стопански растеж и заетост, като облагането измества своята насоченост от труда към потреблението, съобщи Комисията.

Преразгледаната директива ще влезе в сила от 2013 г. Предвидените продължителни преходни периоди за цялостно съгласуване на данъчното облагане на енергийното съдържание – до 2023 г., ще осигурят на промишления отрасъл необходимото време за адаптиране към новата данъчна структура.

„Необходимо е справедливо и прозрачно данъчно облагане на енергийните продукти, за да се постигнат целите в областта на енергетиката и климата. Общата ни цел е една по-екологична и по-конкурентоспособна икономика, с по-ефективно използване на ресурсите. Предложението дава ясен сигнал към бизнеса и потребителите по отношение на цената на въглеродните емисии, то е и възможност за изместване на данъчната тежест от труда към потреблението, с цел да се насърчи благоприятстващото стопанския растеж данъчно облагане“, заяви комисарят на ЕС по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, одита и борбата с измамите – Алгирдас Шемета.

Данъчното облагане на енергийни продукти до известна степен е хармонизирано на равнище ЕС. И сега в директивата за енергийното данъчно облагане са определени минимални ставки за облагане на енергийни продукти, които се използват като моторни горива и горива за отопление, както и на електроенергията. Тази директива обаче вече е остаряла и е непоследователна.

Облагането въз основа на физическите количества консумирани енергийни продукти не може да бъде решение за целите на ЕС в областта на енергетиката и промяната на климата. То не осигурява икономически стимули за укрепване на стопанския растеж и насърчаване на създаването на работни места. Облагането на енергийните продукти трябва да отчита по-точно тяхното енергийно съдържание и въздействието им върху околната среда.

В новата директива за енергийно данъчно облагане се предлага минималната данъчна ставка да бъде разделена на две части:

  • първата ще се основава на въглеродните емисии на енергийния продукт и ще бъде фиксирана на 20 EUR за тон СО2;
  • втората ще се основава на енергийното съдържание, т.е. на действителната енергия, която продуктът генерира, изразена в гигаджаули (GJ); минималната данъчна ставка ще бъде фиксирана на 9,6 EUR/GJ за моторните горива и на 0,15 EUR/GJ за горивата за отопление; това ще е валидно за всички горива, използвани за транспорт и отопление.

Социалните аспекти се вземат предвид, като се дава възможност на държавите-членки да освободят изцяло от данъчно облагане консумираната от домакинствата енергия за отопление, без значение какъв енергиен продукт се използва.

Предложението ще даде предимство на възобновяемите енергийни източници и ще насърчи потреблението на енергийни източници с по-ниски въглеродни емисии, твърди Комисията. В момента, колкото и да е парадоксално това, най-замърсяващите енергийни източници са най-малко облагани. И обратно, биогоривата са сред най-много облаганите енергийни източници, въпреки ангажимента на ЕС да увеличи дела на възобновяемите енергийни източници в транспорта. Новото предложение ще премахне тези несъответствия.

Директивата ще осигури и по-последователен подход в енергийното облагане в ЕС, тъй като ще се избегне възникването на разнообразни национални политики и ще се спомогне за създаване на равни възможности за промишлеността в целия ЕС. Това е също възможност за държавите-членки да прекроят данъчните си политики по начин, който насърчава създаването на работни места и заетост.

По отношение на намаляването на емисиите на парникови газове, преразгледаната директива цели да допълни съществуващата Схема за търговия с емисии (СТЕ) на ЕС, като наложи данък за въглеродните емисии в секторите, които са извън нейния обхват (транспорта, домакинствата, селското стопанство и малките предприятия). Тези сектори генерират половината от въглеродните емисии в ЕС, затова е важно те също да получат ценови сигнал за въглеродните емисии.

Накрая, инициативата ще помогне на ЕС да изпълни целите си в областта на енергетиката и изменението на климата, както се изисква в заключенията на Европейския съвет от март 2008 г. Тя отразява и резултатите от Конференцията на ООН по изменението на климата, проведена в Канкун, Мексико, през декември 2010 г.

Предложението ще бъде обсъдено от Европейския парламент и Съвета и се очаква да влезе в сила от 2013 г. То предвижда постепенно въвеждане на новата система за данъчно облагане там, където е подходящо.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*