Засилен контрол от регионалните инспекции за околната среда и водите

През изминалия месец ексертите са извършили проверки на 1731 обекта и са дали 1146 предписания за отстраняване на констатирани нарушения
Четирите дирекции за басейново управление на водите на територията на страната са издали през март 19 наказателни постановления на стойност 11 000 лв.

Продължава засиленият контрол на регионалните инспекции за ликвидиране на незаконните сметища и почистване на населените места, съобщиха от МОСВ. Акцент в контролната дейност е чистотата на населените места.

За констатирани замърсявания с отпадъци на територията на общината с по 2000 лв. са глобени кметовете на Омуртаг, Гурково и Стралджа. РИОСВ Варна е наложила санкция в размер на 3 000 лв. на кмета на с. Крушари, а РИОСВ Враца – в размер на 4000 лв. на кмета на с. Борован.

За допуснато депониране на битови отпадъци на закритото общинско депо е издадено наказателно постановление на стойност 3000 лв. на ОП „Чистота” – Лом. От РИОСВ Пловдив са санкционирани кметовете на селата Червен, Патриарх Евтимово, Горнослав, Леново и Бачково с по 1400 лв..

РИОСВ Бургас е глобила „Резерв Импекс” ЕООД в размер на 2000 лв. за нарушение на разпоредбите за третиране на отпадъците. Наложени са и глоби от РИОСВ-Враца на община Оряхово (10 418 лв.) и община Роман (4000 лв.) за неизпълнено задължение за отчисляване на средства за депонирани битови отпадъци.

През изминалия месец най-големи санкции са наложени за неизпълнени условия от комплексни разрешителни – с 30 000 лв. е глобено „Арсенал” АД (РИОСВ Стара Загора), с 20 000 лв. – „Монди Стамболийски” ЕАД (РИОСВ Пловдив) и с 10 000 лв. – „Топлофикация Перник” (РИОСВ Перник).

За неизпълнено предписание за подаване на заявление за издаване на комплексно разрешително е издадено наказателно постановление за 10 000 лв. на „Транс елит” ЕООД (РИОСВ Монтана), а за неизпълнение на предписание за почистване на сяра на площадката на обекта „Смарт Кемикълс” ЕАД е глобена с 20 000 лв. (РИОСВ Стара Загора).

През март е издадено наказателно постановление от РИОСВ Смолян на стойност 2 000 лв. и наложена текуща месечна санкция от 3000 лв. на „Горубсо Рудозем” ЕАД за нарушение на емисионните норми при заустването на отпадъчни води. За същото нарушение РИОСВ Хасково е глобила „Неохим” АД с 4000 лв. и е наложила текуща месечна санкция в същия размер. Издадени са и три наказателни постановления, всяко на стойност 3 000 лв. от РИОСВ Благоевград на „Юлен” АД.

С 15 000 лв. е санкционирана „Асенова крепост” АД поради това, че дружеството не е представило годишен план за управление на разтворителите в РИОСВ Пловдив. РИОСВ София е издала наказателно постановление на стойност 5000 лв. на „Любица 78” ЕООД за липса на система за улавяне на парите при зареждане на бензиностанцията.

Общо през изминалия месец експертите от 16-те регионални инспекции по околната среда и водите са извършили проверки на 1731 обекта и са дали 1146 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 109 акта и са издадени 91 наказателни постановления на обща стойност 260 хиляди лева. Наложени са 12 санкции за констатирано замърсяване на околната среда над допустимите норми и неспазване на емисионни норми и ограничения. Постъпилите суми по наложените санкции, включително за предходни месеци, са 291 397 лв.

Четирите дирекции за басейново управление на водите на територията на страната са издали през март 19 наказателни постановления на стойност 11 000 лв. Освен проверки по условията на издадените разрешителни, са извършени и проверки на проводимостта на речните корита, за изпълнението на условията в издадените разрешителни за изземване на наносни отложения в речните корита, както и на потенциално опасни водни обекти, хидротехнически съоръжения и съоръжения от техническата инфраструктура с цел защита от вредното въздействие на водите.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*