Публикуването на цени за консултации по ОП „Околна среда” може да наруши конкуренцията

Публикуването на стойности на размера на безвъзмездната финансова помощ при изготвяне на проекти по Оперативна програма „Околна среда” може да наруши конкуренцията, реши КЗК.

Производството по казуса е образувано по искане на Българска асоциация на консултантите по Европейски програми (БАКЕП). Според консултантите, в Раздел ІІІ от „Изисквания за подготовка на инвестиционни проекти по Приоритетна ос 1 на ОПОС“, утвърдени от министъра на околната среда и водите, се залагат минимални и максимални цени за изготвяне на Анализи на разходи и ползи, което нарушава конкуренцията на пазара на консултантски услуги.

В хода на производството КЗК установи, че Раздел ІІІ от Изискванията третира не само „ориентировъчни цени за изготвяне на Анализи на разходи и ползи“, но също така и „базови цени за изграждане на канализационни мрежи”, „базови цени за изграждане на канализационни помпени станции”, „базови цени на проектантските хонорари” и др.

В тази връзка Комисията сметна за необходимо да се произнесе с оценка за съответствие с правилата на конкуренцията на целия Раздел ІІІ от Изискванията в рамките на настоящото производство по чл. 28 ЗЗК.

В резултат на извършения анализ, Комисията за защита на конкуренцията счита, че публикуваните стойности на различните видове дейности в Раздел ІІІ на „Изисквания за подготовка на инвестиционни проекти по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ (ОПОС) не представляват цени по смисъла на правото по конкуренцията, а начин на определяне на максималния размер на отпусканата от Управляващия орган на оперативната програма безвъзмездна финансова помощ (БФП).

По този начин Управляващият орган изпълнява задължението си да управлява и контролира икономичното, ефективно и ефикасно използване на средствата от Европейския съюз. Бенефициентите по програмата имат възможност да предложат по-висок бюджет от максималния размер на БФП за сметка на свои собствени източници на финансиране.

В същото време КЗК е на мнение, че публикуването на интернет страницата на оперативната програма на стойностите и механизма на образуване на размера на БФП ги прави достъпни не само за бенефициентите, но и за потенциалните участници в процедури за възлагане на обществени поръчки, които биха могли да възприемат стойностите в раздел ІІІ на Изисквания като механизъм за ценообразуване.

В резултат на това би могло да се стигне до ценово съгласуване и мълчалива координация от страна на предприятията, участващи в процедурите за възлагане на обществени поръчки, което би застрашило основната цел на процедурите по обществени поръчки – да гарантират свободната конкуренция.

В заключение Комисията посочва, че Раздел ІІІ следва да се използва от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” единствено като вътрешен документ, с цел подпомагането му при оценка на проектните предложения и контрол при усвояване на средствата от Европейския съюз в съответствие с принципа за добро финансово управление.

Използването на Раздел ІІІ на Изискванията по този начин не би създало условия за координация между предприятията – участници в процедури за възлагане на обществени поръчки на дейности по проекти, финансирани от ОПОС, и в същото време би позволило ефективното и целенасочено изразходване на средствата по оперативната програма.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*