ЕК прие стратегия за енергийна сигурност

Комисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер вярва, че новият механизъм на ЕК ще подобри вътрешната координация по енергийните въпроси
Комисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер вярва, че новият механизъм на ЕК ще подобри вътрешната координация по енергийните въпроси

Европейската комисия прие съобщение за сигурността на енергийните доставки и международното сътрудничество, в което за първи път се съдържа цялостна стратегия за външните отношения на ЕС в областта на енергетиката.

Централно място в очертания от Комисията подход заема подобряването на координацията между държавите-членки на ЕС при определяне и изпълнението на ясни приоритети във външната енергийна политика.

„През последните няколко години в енергийната политика на ЕС беше постигнат реален напредък. Днес ЕС трябва да разпространи достиженията на своя огромен вътрешен енергиен пазар отвъд неговите граници, за да се гарантира сигурността на енергийните доставки за Европа и да се насърчават международни енергийни партньорства. Затова днес

„Комисията предлага последователен подход в енергийните отношения с трети страни. С него трябва да се подобри вътрешната координация, за да могат ЕС и неговите държави-членки да действат заедно и да говорят с един глас“, заяви комисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер.

Едновременно със съобщението Комисията предложи решение за създаване на механизъм за обмен на информация между държавите-членки и трети държави по междуправителствени споразумения в областта на енергетиката. С него процедурата за нотификация, която вече се прилага при споразуменията по природния газ, ще се разшири и допълни, обхващайки всички видове енергоносители.

Делът на внасяната енергия в ЕС, който понастоящем е 80% за петрола и над 60% за природния газ, продължава да расте. Националните решения и споразумения с трети страни оказват значително въздействие върху развитието на енергийната инфраструктура и енергийните доставки за ЕС като цяло.

Трябва да се подобри обаче защитата на интересите на ЕС – както в отношенията с транзитните страни, така и със страните производителки. В стратегията са изброени 43 конкретни действия, по-специално:

  • Държавите-членки трябва да обменят помежду си информация за международни споразумения с трети страни в областта на енергетиката. Това включва споразумения, по които все още се водят преговори.
  • Когато е необходимо постигане на ключовите цели на ЕС, преговорите за енергийни споразумения с трети страни биха могли да се водят и на равнище ЕС.
  • ЕС ще предложи ново партньорство за проекти за възобновяема енергия с южните средиземноморски страни.
  • ЕС ще пледира за международни правно обвързващи стандарти за ядрена безопасност по време на многостранни обсъждания, включително в рамките на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), и ще насочи усилията си към разширяване на оценките за ядрена безопасност в посока към съседните страни на ЕС.
  • Политиката на ЕС за развитие ще постави по-силно ударение върху подобряването на достъпа до устойчива енергия за най-слабо развитите и развиващите се страни.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*