ЕСП отчете напредък в политиката за агроекологично подпомагане

Всяка година Европейският съюз изразходва около 2,5 милиарда евро за агроекологично подпомагане
Всяка година Европейският съюз изразходва около 2,5 милиарда евро за агроекологично подпомагане

За 20-те години след първоначално въвеждане на политиката агроекологичното подпомагане в ЕС е постигнат значителен напредък, сочи доклад на Европейската сметна палата (ЕСП). Голям брой земеделски производители в ЕС прилагат по-устойчиви практики, отколкото биха прилагали без наличието на подпомагане, а одитът на ЕСП установи примери за добри практики в няколко области.

Подкрепата за агроекология е основна политика на ЕС, за която годишно се изразходват около 2,5 милиарда евро от средствата на Съюза. Политиката има за цел да отговори на растящото обществено търсене на услуги в областта на околната среда, като окуражава земеделските производители и останалите управители на земи да въведат или да продължат да прилагат методи за земеделско производство, съвместими със защитата и подобряването на околната среда.

Управлението на тази политика е споделено между Комисията и държавите членки. Извършеният от Европейската сметна палата (ЕСП) одит на изпълнението разгледа дали тази мярка за развитие на селските райони е добре разработена и управлявана, като потърси отговор на въпроси като: Предоставят ли се трайни екологични ползи посредством модела и мониторинга на агроекологичната политика? Добре подпомагани ли са земеделските производители чрез предоставяне на уместни насоки и подходящ размер на помощта? Вземат ли се предвид специфичните екологични нужди при управление на агроекологичната политика?

Одитът заключи, че:

  • като цяло целите са твърде неясни, за да позволят оценка на степента на тяхното постигане; политиката не е създадена и контролирана така, че да доведе до трайни ползи за околната среда;
  • като цяло системите за предоставяне на насоки на земеделските производители се прилагат добре. Въпреки това бяха установени значителни проблеми във връзка с размера на помощта – от недостатъци при изчисляване до липса на диференциране според регионалните или местните условия;
  • държавите членки трябва да осигурят подпомагане в зависимост от конкретните нужди. Липсват решения относно желаното ниво на насочване на средствата към съществуващите нужди въз основа на анализ на разходите и ползите.

В своя специален доклад ЕСП изказва редица препоръки за подобряване на изпълнението на политиката в областта на агроекологията. За следващия програмен период Комисията следва да прецени дали агроекологичните разходи трябва да бъдат по-добре насочени към специфични нужди в областта на околната среда; а държавите членки следва да събират и отчитат подходяща и надеждна информация относно ползите за околната среда, която да използват за извършване на мониторинг.

Палатата установява също, че като цяло земеделските производители са добре подпомагани чрез насоки, въпреки че разпространението на добри практики може да се подобри.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*