Италия недоглежда опазването на водите

В световния ден на водата Европа предупреди Италия, че не спазва европейското законодателство в областта на опазването на водите.

Недостатъците на италианското законодателство са свързани с различни аспекти на интеграцията на Рамковата директива за водите (РДВ) в националното законодателство, казват от ЕК. По препоръка на комисаря по околната среда Янез Поточник, Комисията изпрати мотивирано становище.

Рамковата директива за водите предоставя основа за управление и опазване на водите в Европа. Тя задължава държавите-членки да създадат и поддържат „планове за управление на речния басейн“ с подробни отчети за това как екологичните, количествени и химични цели, определени за различните речни басейни, следва да бъдат постигнато в рамките на договорените срокове.

Италия не е успяла да транспонира правилно директивата. Пропуснати са редица мерки за постигане на целите за „добро състояние“, определени за речните басейни. Нарушено е изискването да поддържа актуален регистър на защитените територии.

Ако Италия не успее да отговори на ЕК в срок от два месеца, или отговорът й бъде счетен за незадоволителен, Комисията може да отнесе случая към Съда на Европа.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*