Одобриха проучване и добив на природен газ в Дунавската равнина

Висшият експертен екологичен съвет при МОСВ с председател зам.-министър Евдокия Манева одобри осъществяването на инвестиционно предложение за “Разработка и усвояване на газокондензатно находище “Койнаре”, в блок „А-Ловеч”, включващо четири участъка: „Борован”, „Враняк”, „Девенци” и „Садовец” с възложител „Дайрект Петролеум България” АД, гр. София. В резултат на проведени геологопроучвателни работи е оконтурено газо-кондензатно находище „КОЙНАРЕ”, включващо четири участъка – „Борован”, „Враняк”, „Девенци” и „Садовец”. Търсенето и проучването е извършено на основание Разрешение на МС за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл.2, ал.1, т.3 от Закона за подземните богатства за природен газ в блок „А-Ловеч” и договор за търсене и проучван на нефт и газ в блок „А-Ловеч”, сключен на 11.04.2000 г. с министъра на околната среда и водите. При провеждане на тези проучвания са извършени сеизмични изследвания; прокарване на проучвателен сондаж Р-1 Девенци; изпитателен добив на суровината; извършени са лабораторни и геоложки изследвания и е съставен геоложки доклад. Проведените геоложки проучвания доказват запаси на природен газ и кондензат. Предвижда се експлоатацията от находището да продължи около 35 години.

При проучването, сондирането и добива ще се използват класически технологии, прилагани у нас и в други находища по света. Предстои прокарване на 56 броя дълбоки сондажи за добив на природен газ, оборудване на площадките с колектори за събиране на добития флуид, продуктопроводи до сега съществуващата площадка „Девенци“, на която ще се монтира инсталация за подготовка на газа и кондензата, компресиращи съоръжения, изграждане на преносен газопровод до газопреносната система на „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД и/или разпределителен газопровод до газоразпределителната мрежа на гр. Кнежа.

Газодобивните сондажи ще бъдат прокарани от шест площадки (три в участък „Девенци” и по една в участъците „Борован”, „Враняк” и „Садовец”). Добитите количества продукт ще бъдат транспортирани до съществуващата площадка на сондаж Р-1 „Девинци”, където ще се извърши подготовката на газа и кондензата за реализация.

На този етап от четирите участъка на находища „Койнаре” е проучен в пълнота само участък „Девенци”. По тази причина могат да се дадат по-точни данни за очакваните добиви само за този участък, които за целия период на концесията са:

– Природен газ – 13,717 млрд. куб.м.

– Газов кондензат – 2,696. млн. куб.м.

– Пластова вода – 4,528 хил. куб.м.

За останалите участъци „Борован”, „Враняк” и „Садовец” има изчислени потенциални ресурси от природен газ, без доказани запаси. В тези участъци предстои провеждане на допълнителни проучвателни работи, свързани с оценка на ресурсите и преизчисляването им в доказани запаси. При положителни резултати ще се премине към следващи фази на разработване на тези участъци. По геоложки данни, на първоначален етап се предполага, че общото количество запаси са общо както следва:

– Участък „Борован” – 8.97 млрд. куб.м.

– Участък „Враняк” – 6.83 млрд. куб.м.

– Участък „Садовец” – 6.14 млрд. куб.м.

Находище „Койнаре” е разположено в район с относително продължителна геолого-проучвателна дейност за нефт и газ и добре развита инфраструктура. Газокондензатните находища „Чирен“, „Деветаки и „Ъгленското“ газово находище са в пределите на проучвателния блок А-Ловеч. Трите находища в рамките на блока са изчерпани, като понастоящем резервоарът на Чирен се използва за газохранилище. Блок А-Ловеч се намира в централна северна България и заема обща площ 2,608 км2. Във физикогеографско отношение той е разположен на територията на Дунавската равнина и Западния Предбалкан. При разработката на находище „Койнаре” ще се използват класически технологии на сондиране, вече изпитани и значително подобрени в резултат на практически опит и развитие на техническия прогрес. Основната технология, която ще се използва при разработката на находище „Койнаре”, ще бъде наклоненото роторно сондиране, при което, по предварително зададен ъгъл на сондажния ствол, се достига до избраната позиция в желания хоризонт, различна от перпендикулярната проекция на наземната площадка. При това сондиране сондажния ствол остава с постоянно направление от началото до края си, за разлика от хоризонталното сондиране, използвано най-често при сондажите за добив на природен газ от шистови скали, при което сондажният ствол мени своето направление и достига желаната локация в газоносния пласт хоризонтално. Няма да се използва технологията на хидроразрив, която се прилага при добив на шистов газ.

Друг способ на сондиране, който ще се използва по време на разработката на находище „Койнаре”, е груповото сондиране. При този способ сондажите се извършват на групи, от плъзгаща се сонда. Традиционните сондажни апаратури изискват срок за преместване до 21 дни от един сондаж до друг. Сондите за групово сондиране позволяват преместването между сондажите да става за по-малко от 2 часа.

При сондирането се използва промивна течност, която има следните функции: да изнася на земната повърхност скални частици (сондажен шлам), да охлажда и смазва сондажното длето, да компенсира пластовото налягане на сондираната скална формация с цел да се предотврати нежелано проникване на флуиди от тази формации в сондажа, както и да предпази откритите (необсадени) стени на сондажа от обрушване.

По време на сондирането се предвижда да се използват промивни течности, които съдържат следните химични вещества и смеси:

  • M-I Gel – съставлява смес от бентонит (80 – 95%) и кварц/ силиций (2 – 15%), като концентрацията е безопасна за здравето на обслужващия персонал.
  • Caustic soda – натриев хидроксид, течна (60-100%)
  • CMC HV (Carboxyl Methyl Cellulose) – е промивна течност съдържаща полианионна целулоза (60-100%) и натриев хлорид (1-5%). Съставките не са опасни химични вещества, съгласно Директива 67/548/ЕЕС.
  • Soda ash – натриев карбонат (60 – 100%).
  • KCl – калиев хлорид (90 – 100%). Не е класифициран като опасен, съгласно Директива 67/548/ЕЕС за здравето и околната среда.
  • Duo vis – Глиоксал (<1%) и Ксантанова гума (60-100%). Не класифицирано като опасна химична смес, съгласно Директива 1999/45 за класификация, опаковане и етикетиране на химичните препарати. Safe carb Fime – Калциев карбонат (60 – 100%) и кварц/силиций (<1%). Концентрацията се приема като безопасна за здравето на обслужващия персонал. Не е класифицирана като опасна химична смес, съгласно Директива 1999/45 за класификация, опаковане и етикетиране на химичните препарати.
  • Polypac – Полианиаонна целулоза (60 – 100%)Не се разглежда като опасен за здравето и околната среда.

Предвидените промивни течности са щадящи за здравето и околната среда. Не се предвижда използване на промивни течности, оказващи трайно влияние върху околната среда.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*