Една концесия за добив на строителни материали и 8 разрешителни за проучвания за подземни богатства

„Екоагрострой” АД получи правото на концесия за добив на строителни материали – пясъци, от находище „Гредо”, участъци „Охрид” и „Палилула”, община Бойчиновци. Концесионната площ е с размер 398 674 кв. м. Срокът на концесията е 35 години, като за този период се очаква дружеството да вложи над 131 хил. лв. за разработка на кариерата, постъпленията от концесионни плащания да достигнат 1 113 000 лв.

С друго решение правителството предостави на „Мини Марица Изток” ЕАД, в качеството му на концесионер, имоти – публична държавна собственост, като принадлежност към обекта на концесията за добив на въглища от находище „Източномаришки въглищен басейн”. Имотите с обща площ от 56 дка са разположени в землището на с. Трояново, община Раднево, и влизат в концесионната площ.

Концесията е предоставена с решение на Министерския съвет №655 от 2005 г. При прекратяване на концесионния договор предоставените имоти се връщат на държавата във вид, при условия и по ред, определени в него.

Правителството одобри и осем разрешения за проучване на възможностите за добив на подземни богатства.

„Ка Инвест” ООД ще изследва площта „Новачево”, разположена общините Твърдица и Сливен, за добив на твърди горива. Размерът на площта е 36 кв. км, а срокът на разрешението е две години. Минималният очакван размер на инвестициите е 22 500 лв., а стойността на мероприятията по опазване на околната среда – 2500 лв.

В площта „Кулака” (0,384 кв. км), община Аврен, за една година строителни материали ще проучва „Хидрострой” АД. Дружеството ще направи инвестиции за над 25 хил. лв. и ще вложи повече от 2500 лева за дейности по опазване на околната среда.

„Геотехникс Инженеринг” ЕООД, гр. София ще проучва метални полезни изкопаеми в площта „Добри дол” (13,52 кв. км), която се намира в общините Родомир и Самоков. Срокът на разрешението е три години, като за този период фирмата ще вложи минимум 638 600 лв. в проучвателните дейности и още 10 хил. лв. за опазване на околната среда.

Другите пет разрешения са за проучване на скалнооблицовъчни материали в площи, разположени в община Ивайловград. Те ще бъдат издадени на „Натурал Стоун” ООД за площта „Матилда”, на „Фриго-Макс” ЕООД за площта „Горноселци”, на ЕТ „Руска Ангелова” за площта „Хвойните”, на „Крами Билд” ЕООД за площта „Плевун-1” и на „Викинг” ЕООД за площта „Генчовия бунар”. Срокът на разрешенията е между шест месеца и две години. Инвестиционните програми на дружествата са за над 147 хил. лв. В екодейности ще бъдат вложени повече от 15 хил. лв.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*