Облекчават процедури за комплексни разрешителни за опазването на околната среда

Министерският съвет прие промени в Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. Те отразяват нововъведенията в Закона за опазване на околната среда, свързани с децентрализацията на услугите по издаване на комплексни разрешителни и изискванията на европейската директива за индустриалните емисии (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването).

С промените в наредбата се постига оптимизиране на обхвата на условията на комплексните разрешителни като не се допуска разширяването им извън изискванията на нормативната уредба. Облекчават се изискванията към съдържанието на заявлението за издаване на разрешителните и към условията в комплексните разрешителни. Отпадат изисквания за предоставяне на решение/разрешителни/лицензи, издавани от системата на МОСВ и се предвижда изискването им по служебен път.

С въвеждането на новите разпоредби ще се постигне намаляване на административната тежест и облекчаване на процедурите по комплексни разрешителни, като същевременно ще се гарантира опазването на околната среда при извършването на широк обхват индустриални дейности.

Едновременно с това правителството отмени Наредбата за Националната схема за управление по околна среда и одитиране.

Схемата е регламентирана през 2003 г. с цел да осигури възможността на организации да се регистрират и да поддържат регистрацията си по схема за управление по околна среда и одитиране.

С приемането в Закона за опазване на околната среда през 2012 г. на национални мерки за прилагането на Регламент (ЕО) №1221/2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одитиране (EMAS), отпада необходимостта от Национална схема за управление по околна среда и одитиране. Схемата на Общността за управление по околна среда и одит подпомага организациите да оптимизират производствените си процеси, да намалят въздействието върху околната среда и да използват ресурсите по по-ефективен начин.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*