Внесен е проектът на система за управление на отпадъците в София

Изпълнението ще осигури екологосъобразното обезвреждане на битовите отпадъци, генерирани на територията на Столична община
Изпълнението на проекта ще осигури екологосъобразното обезвреждане на битовите отпадъци, генерирани на територията на Столична община

В края на миналата седмица, един месец по-рано от предвидения срок, Столична община внесе проекта си за интегрираната система за управление на отпадъците на София.

Общата стойност на проекта е 359 435 408 лв., като над 256 млн. лв. се предвижда да се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и държавния бюджет чрез оперативна програма „Околна среда“. Останалите над 103 млн. лв. ще се осигурят от Столична община със заем от Европейската инвестиционна банка, съобщиха от ОП Околна среда.

Проектът включва дейности по проектиране и строителство на инсталация за механично и биологично третиране (МБТ) на отпадъци, на депо за неопасни отпадъци и инсталация за компостиране, както и изграждане на довеждащата техническа инфраструктура, необходима за експлоатация на съоръженията, включени в системата.

Изпълнението на проекта ще осигури екологосъобразното обезвреждане на битовите отпадъци, генерирани на територията на Столична община, в съответствие с изискванията на националното и европейско законодателство. Депонирани отпадъци ще намалеят с 60%, което ще подобри екологичните компоненти и ще сведе до минимум риска за човешкото здраве.

Поради значимостта на проекта, той е включен като приоритетен в новата Национална програма за управление на дейностите по отпадъците 2009 – 2013 г.

Срокът за извършване на оценката от страна на Междинното звено на ОП „Околна среда“ е 2 месеца от подаване на проектното предложение. След приключване на оценката на национално ниво, проектът се изпраща за одобрение от Европейската комисия.

Съгласно европейските изисквания, големите инвестиционни проекти в сектор околна среда на стойност над 25 млн. евро, които кандидатстват за финансиране от европейските фондове, подлежат на оценка и одобрение от Комисията. Практиката показва, че процедурата в Брюксел трае между 3 месеца и 1 година в зависимост от качеството на проектната документация и натовареността на отговорните звена в Комисията.

Бенефициентът ще получи достъп до финансовия ресурс по ОПОС, след като проектът бъде официално одобрен от ЕК.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*