Дават 27,2 млн. лева на училища и детски градини у нас за енергийна ефективност

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви началото на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 за повишаване енергийната ефективност на образователни институции в малките общини у нас. Общо 27,2 милиона лева ще бъдат дадени за ЕЕ на училища, детски градини, спортни салони.

– да се повиши енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в рамките на 178 малки общини;

– да се осигури използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в общинска образователна инфраструктура.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

1. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в общински образователни институции – детски ясли и градини, обединени детски заведения, начални, основни и средни училища, включително спортни салони (топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване), включващо следните под-дейности:

– подмяна на дограма (прозорци, врати);

– топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. външни стени, покриви и подове;

– основен ремонт, модернизация или подмяна на абонатни станции/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;

– изграждане на инсталации за? оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за задоволяване на нуждите от енергия на сградата, обект на интервенция, които не генерират приходи (печалби) от търговска дейност за бенефициента в процеса на експлоатация на съоръженията;

– балансиране на отоплителна/охладителна, вентилационна инсталация;

– ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/ вентилационна инсталация;

– монтиране на радиаторни термостатични вентили и разпределители;

– въвеждане на енергоспестяващо осветление;

– внедряване на автоматизирани системи за управление и регулиране на потреблението на топлинна и електрическа енергия;

– газифициране на сградата;

– съпътстващи строително-монтажни работи? в т.ч. ремонт или подмяна на електрическа инсталация, хидроизолация, (вкл. прилежащото дворно място), свързани с внедряването на мерките за енергийна ефективност.

2. Извършване на обследвания за енергопотребление.

Крайният срок за кандидатстване за финансираме по схемата е 16 ч. на 4 юни 2010 г.

Проектът „BG161PO001/4.1-03/2010 – Схема за подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини“ е подплатен с общо 27 265 087,74 лева. Схемата се реализира по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции”, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България, в рамките на 178 малки общини.

За отделните проекти, които могат да бъдат финансирани по настоящата схема, важат следните размери на минималната и максималната стойност:

– минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лв.

– максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 1 000 000 лв.

Изпълнителите трябва да осигурят собствено финансиране в размер на 15 процента от стойността на проекта. Безвъзмездната финансова помощ не може да надвишава 85% от общата стойност на проектното предложение, затова кандидатите следва да осигурят задължително 15% собствен принос.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*