ЕС-финансирането за управление на отпадъците не действа ефективно

„Ефективността на финансирането на ЕС на инфраструктурни проекти за управление на общинските отпадъци е ограничена поради слабото прилагане на мерки за подкрепа“, е изводът от нов доклад на ЕС.

През 2010 г. са направени изчисления, че всеки гражданин на ЕС генерира средно около 500 кг битови отпадъци, които, ако не бъдат правилно събрани, обработени и изхвърлени, могат да доведат до отрицателни последици за околната среда. Правилното управление на отпадъците обаче може да доведе до по-добро използване на ресурсите, тъй като обработените битови отпадъци могат да бъдат източник на суровини. В резултат на това ЕС е въвел общи стандарти и цели под формата на директиви за управление на битовите отпадъци и съфинансира инфраструктура за управление на отпадъците в конкретни региони. В периода 2000—2013 г. приносът на ЕС за инфраструктурни обекти за отпадъци е съществен — отделената сума за структурни мерки възлиза на 10,8 милиарда евро.

naples-garbage-600

Одиторите на ЕС установиха, че ефективността на финансирането на инфраструктурни обекти за управление на общински отпадъци по структурните мерки е била ограничена. Единствено изпълнението на проекти, които разчитат на адекватно разделно събиране при източника, е постигнало задоволителни резултати. Региони, които прилагат мерки за подкрепа (като провеждане на информационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността, изменение на административните процедури или въвеждане на финансови стимули или възпиращи фактори), включително икономически инструменти, са постигнали целите на политиката на ЕС относно отпадъците. Финансирането на ЕС в други региони е довело само до известни подобрения по отношение на управлението на отпадъците. Прилагането на тези допълнителни мерки не е било условие за получаването на безвъзмездна финансова помощ от ЕС.

Палатата отбеляза, че в отчитането на реализацията на целите на ЕС е имало пречки във връзка с надеждността на данните, което е затруднило наблюдението от страна на Комисията. Въпреки че в почти всички региони е налице определено подобрение в управлението на отпадъците, генерирането на отпадъци на глава от населението се е увеличило в шест от осемте региона, обект на одита. Едва една четвърт от избраните региони значително са увеличили количеството на разделно събираните от тях отпадъци, намалили са зависимостта си от депонирането на отпадъци и са допринесли като цяло за постигане на целите на ЕС. Като цяло отпадъците са били депонирани без предварителна обработка или след недостатъчна обработка.

„Гражданите на ЕС консумират повече и генерират повече отпадъци. Директивата относно отпадъците изисква изхвърлянето на отпадъците да става без рискове за водите, въздуха и почвата и без появата на проблеми, свързани с шума или миризмата“, заяви Ovidiu Ispir, членът на Сметната палата, който отговаря за доклада, „Както може да видите от нашия доклад — това не се изпълнява.“

В настоящия Специален доклад № 20/2012 „Ефективно ли е финансирането чрез структурни мерки на инфраструктурни проекти за управление на общинските отпадъци в подпомагането на държавите членки за постигане на целите на политиката на ЕС относно отпадъците?“ Сметната палата пряко оцени резултатите на 26 избрани инфраструктурни обекта за управление на отпадъците и извърши преглед на постигането на целите на политиката на ЕС в областта на отпадъците, както и прилагането на мерки за подкрепа в осемте региона, където се намират инфраструктурните обекти. Проучена бе и ролята на Комисията.

Одитът на Палатата се съсредоточи също така върху съфинансирането от страна на ЕС на инфраструктурните обекти за управление на общински отпадъци и изследва дали финансирането е било ефективно в подпомагането на държавите членки за постигане на целите на ЕС в областта на политиката за отпадъците.

Сметната палата заключи, че въпреки че в почти всички избрани региони е настъпило известно подобрение по отношение на управлението на отпадъците, ефективността на финансирането на инфраструктурни обекти за управление на общински отпадъци по структурните мерки е била ограничена от слабото прилагане на мерки за подкрепа:

а) Резултатите от работата на съфинансираните инфраструктурни обекти са били до голяма степен обусловени от стратегиите за събиране на отпадъците. Що се отнася до депата за отпадъци, отпадъците там са били изхвърляни без съответна обработка и като цяло са заделяни недостатъчно средства за покриване на разходите във връзка със закриването и последващите грижи;

б) В отчитането на реализацията на целите на ЕС е имало пречки във връзка с надеждността на данните, което е затруднило наблюдението от страна на Комисията. Въпреки че в почти всички региони е налице определено подобрение в управлението на отпадъците, генерирането на отпадъци на глава от населението се е увеличило в шест от осемте региона, обект на одита. В двата региона, които са допринесли за постигане на целите на ЕС, биоразградимите отпадъци са били събирани отделно и налагането на данъци върху депонирането е било по-широко, което е довело до намаляване на депонирането. В общия случай отпадъците са били депонирани без извършване на подходяща обработка;

в) Не е била постигната максимална ефективност на финансирането от ЕС поради слабото прилагане на информационни, административни и икономически мерки за подкрепа. Прилагането на тези допълнителни мерки не е било условие за получаването на безвъзмездна финансова помощ от ЕС. Забелязани са слабости и по отношение на регулаторната рамка на ЕС относно отпадъците, както и в насоките на ЕС.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*