Стратегия на EK вдъхва нов живот на глобалните действия по климата

В съобщение на Комисията се предвижда финансова помощ за „бърз старт“ на развиващи се страни
В съобщение на Комисията се предвижда финансова помощ за „бърз старт“ на развиващи се страни

Европейската комисия представи стратегия, която да допринесе за запазване на импулса на глобалните усилия за овладяване на изменението на климата.  В приетото съобщение се предлага ЕС бързо да започне да прилага Копенхагенската спогодба от декември миналата година, по-специално финансовата помощ за „бърз старт“ на развиващи се страни.

Успоредно с това, ЕС следва да продължи да настоява за постигане на солидно и правно обвързващо глобално споразумение, чрез което всички страни да се включат в дейностите за овладяване на изменението на климата. За тази цел ще е необходимо Копенхагенската спогодба да бъде интегрирана в преговорите в рамките на ООН и да се работи за преодоляване на слабостите на Протокола от Киото.

„Изменението на климата може да бъде успешно контролирано само ако всички страни с големи емисии проявят активност в тази насока. В Копенхаген светът имаше уникален шанс, а ние не можахме да го използваме в пълна степен. Необходимо е да запазим съществуващия импулс и да сторим всичко по силите си за постигането на конкретни резултати на Конференцията в Канкун, както и да осигурим постигането на съгласие по правното оформление не по-късно от следващата Конференция – в Южна Африка“, заяви Кони Хедегор, европейски комисар за действия по климата.

В съобщението на ЕК се прави предложение за пътна карта за преговорния процес в рамките на ООН, който ще бъде подновен през април. Необходимо е политическите насоки на Копенхагенската спогодба – която официално не бе приета като решение на ООН – да бъдат интегрирани в преговорните текстове на ООН, съдържащи основата на бъдещото глобално споразумение за климата.

ЕС има готовност за постигане на правно обвързващо глобално споразумение на конференцията на ООН по въпросите на климата, която ще се проведе в Канкун, Мексико, в края на настоящата година. Но Комисията отчита факта, че различията между някои страни могат да доведат до отлагане за 2011 г. на постигането на споразумение. ЕС има готовност, но възможно е светът все още да не е готов за това, ето защо следва да се прилага подход на постепенните стъпки, подчертаха от Комисията.

В Копенхагенската спогодба е възприета ключовата цел на ЕС за ограничаване на глобалното затопляне в рамките на 2?C над температурата от прединдустриалния период, с оглед да се избегнат най-лошите последици от изменението на климата.

Досега в рамките на Спогодбата са включени цели или дейности в областта на емисиите от индустриализирани и развиващи се страни, генериращи общо над 80% от глобалните емисии на парникови газове.

Необходимо е при международните преговори да бъде постигната висока степен на екологична принципност, която да доведе до реално ограничаване на глобалното затопляне в рамките на 2°C. Протоколът от Киото продължава да бъде основният градивен елемент в съответната процедура на ООН, но трябва да се работи за преодоляване на теснотата на неговия обхват само върху ограничен брой страни, както и на неговите сериозни слабости, посочиха от Комисията.

Ако бъде дадена възможност да продължат да съществуват тези слабости, във връзка с правилата за отчитане на емисиите от горското стопанство и с операциите по неизползваните права за емисии от периода 2008-2012 г., би се породил риск настоящите декларирани намаления на емисиите от индустриализираните страни да бъдат сведени почти до нула.

Бързото изпълнение на ангажимента на ЕС да предостави 2,4 милиарда евро годишно през периода 2010-2012 г. в рамките на финансова помощ за „бърз старт“ на развиващи се страни е от съществено значение за демонстриране на сериозността на ЕС и за укрепване на капацитета на получаващите помощта страни да противодействат на изменението на климата.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*