„Елаците мед” на прокурор за нелегално разширяване на хвостохранилище

Хвостохранилището е над река Тополница – над 135 млн. т. отпадък, който застрашава при климатични промени (наводнения, земетресения), при скъсване на неустойчивите стени на хвостохранилището, изградени от самия хвост, да се излеят в река Тополница и да затрупат населените места по нейното поречие – Поибрене, Лесичово и други...

Дейността на „Елаците мед” ще бъде разгледана в прокуроратурата заради нелегално разширяване на опасно хвостохранилище, което се случва без екологична оценка от МОСВ.

Налице са редица „вредни последствия след некоректно процедирано от екоинспекцията изградено и разширено хвостохранилище „Бенковски II” на фирма „Елаците мед ” АД в Защитена зона по НАТУРА 2000 „Средна гора”, което унижожи над 800 дка гори, прогони дивите обитатели птици и животни  и заплашва живота и здравето на хората, като прелива в р. Тополница, отравя поречието в Пазарджишко и Пловдивско и  чрез р. Марица  прераства в трансгранично замърсяване на Турция и Гърция“, алармираха от Коалиция за устойчиво развитие. Сигналът е приет в прокуратоурата и е заведена преписка.

Хвостохранилище „Бенковски 2”, разположено в непосредствена близост до населените места и в рамките на защитени територии.
Хвостохранилище „Бенковски 2”, разположено в непосредствена близост до населените места и в рамките на защитени територии.
Benkovski-II
Наблюдава се запрашаване и разнасяне на опасни ФПЧ10 на големи разстояния.
Замърсяването се вижда с просто око.
Замърсяването се вижда с просто око.

„Хвостохранилището е изградено преди приемането на ДОВОС, елиминирано е заведеното от местните власти дело в Административния съд, процедирано е  и ново разширение на хвостохранилището, което – за да не се обжалва, е подписано от министъра на околната среда и водите – без екооценка“, казват от коалицията. Оттам привеждат 20 страници с информация и доказателства за беззаконието.

„Нужна е проверка  за изясняване на степента на риска от вече консумирани и бъдещи вредни въздействия върху природата и хората, провеждане на защитни мероприятия, гарантиращи опазване на природата, здравето и човешкия живот в региона на Средногорието, компенсации. Изясняване на характера, размера и последствията на извършените нарушения, вината, виновните длъжностни лица, търсене на наказателна отговорност в държавната и общинската администрация – за престъпно бездействие, некомпетентност или престъпни действия при консумирани корупционни практики и конфликт на интереси.“

Освен до прокуратурата сигналът е подаден и към европейските институции, отговарящи за екологията и спазването на законодателството.

Опасният хвост се свлича и завзема нови територии от защитени зони, унищожавайки природата.
Опасният хвост се свлича и завзема нови територии от защитени зони, унищожавайки природата.

Benkovski-II_05

Наблюдават се пропуквания и пропускания на хвостовите стени, които попадат в река Тополница и в почвите около хвостохранилището.
Наблюдават се пропуквания и пропускания на хвостовите стени, които попадат в река Тополница и в почвите около хвостохранилището.
Снимките опровергават твърденията на министър Караджова, че площите, които се усвояват са огололени. Напротив, унищожава се растителност, биологично разнообразие и защитени видове птици, животни и техните местообитания.
Снимките опровергават твърденията на министър Караджова, че площите, които се усвояват са огололени. Напротив, унищожава се растителност, биологично разнообразие и защитени видове птици, животни и техните местообитания.
Хвостохранилището е над река Тополница – над 135 млн. т. отпадък, който застрашава при климатични промени (наводнения, земетресения), при скъсване на неустойчивите стени на хвостохранилището, изградени от самия хвост, да се излеят в река Тополница и да затрупат населените места по нейното поречие – Поибрене, Лесичово и други...
Хвостохранилището е над река Тополница – над 135 млн. т. отпадък, който застрашава при климатични промени (наводнения, земетресения), при скъсване на неустойчивите стени на хвостохранилището, изградени от самия хвост, да се излеят в река Тополница и да затрупат населените места по нейното поречие – Поибрене, Лесичово и други…

 

Доказателствата, предоставени на прокуратурата:

1.            наблюдава се голямо запрашаване в района на хвостохранилище „Бенковски ІІ”, където се извършват активни строителни дейности по неговото разширяване;

2.            има заведена жалба от бившия кмет на община Златица инж. Нонка Каменова и последваща касационна жалба, чрез които изцяло се обжалва Решение № 1693 / 11.04.2011 г. по адм. дело № 7390 / 2009 г. против Решение по ОВОС № 02-04 / 26.06.2009 г. за одобряване на инвестиционно предложение „Увеличаване на експлоатационния живот на хвостохранилище „Бенковски ІІ” чрез усвояване на допълнителни обеми към въздушните откоси на хвостови стени „Сулуджа дере” и „Ай дере” на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София. Кметът на община Златица инж. Нонка Каменова определя това Решение като незаконосъобразно и необосновано, като постановено при съществено нарушение на административно производствените правила, в противоречие с материално правните разпоредби и в несъответствие с целта на закона, като са посочени подробни съображения;

3.            След проведена съдебна процедура има Определение на Върховен административен съд на Република България – Петчленен състав, І колегия с № 12008 / 28.09.2011 г. – Отменя протоколно решение от 15.06.2011 г., постановено от административно дело № 12875 по описа за 2010 г. на Върховен административен съд. ВРЪЩА делото на същия състав за продължаване на съдопроизводствените действия и разглеждане по същество на подадената жалба, като определението не подлежи на обжалване.

4.            Към момента на издаване на горе-описаното Решение на МОСВ за увеличаване на експлоатационния живот на хвостохранилището е действала Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда на МЗ, като хигиенната защита за този вид дейност се определя в зависимост от срока на експлоатация на хвостохранилището, т.е. Решението не е съобразено с действащата Наредба № 7 и не са съобразени отстоянията от населените места, попадащи в землищата на засегнатите общини;

5.            Запознахме се и със Становище от инж. Мария Василева – еколог при Община Златица, в което са посочени факти и становища, от които е видно следното: липсва гаранция, че няма да възникне необходимост от допълнителни разширения и/или хвостохранилища, както и несъответствия с нормативната уредба по околната среда; непълна информация за околната среда, в която ще се реализира инвестиционното предложение и прогнозите за въздействие – липсват резултати за оценка на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве след 2000 г.; не са съобразени препоръките на д-р Галин Каменов – директор на РИОКОЗ – Софийска област (изх. № 39-01-168 / 31.10.2008);

6.            Според инвестиционното предложение „ще бъде депониран отпадък около 37 млн. куб. м. за периода на концесията до 2022 г.” (стр. 11 / ДОВОС), а според т. 181а (Наредба № 7 на МЗ) хигиенно-защитната зона за депониране на производствени опасни отпадъци в хвостохранилищата със срок на експлоатация над 10 години е 3000 м.. Хвостохранилище „Бенковски ІІ” и неговото разширение не са съобразени с тези изисквания и се намират на по-малко от 3000 м. от населените места – с. Петрич.

7.            Според Протокол на НЦПХМЕХ-София – съдържанието на силициев диоксид, двуалуминиев триоксид, двужелезен триоксид, калциев оксид, обща сяра – ХВОСТЪТ СЕ ОПРЕДЕЛЯ КАТО ПОТЕНЦИАЛНО ОПАСЕН и следва да се депонира в специализирани хвостохранилища (стр. 12). Въпреки това в изискванията за ВАТ (НДНТ) е записано „Хвостът е определен като неопасен неинертен отпадък” (стр. 45).

8.            С изпълнението на това инвестиционно намерение, което е започнало преди да бъде получено разрешението по ОВОС, в грубо нарушение на българското и европейско законодателство, се усвояват 881,719 дка във и в непосредствена близост до защитени зони по „Натура 2000”, като това не е изяснено в оценката за съвместимост и не съответства на целите за опазване на съответните защитени зони, съгласно чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

9.            В ДОВОС са направени следните неблагоприятни прогнози: в краткосрочен аспект може да се очаква обектът да оказва въздействие върху качеството на въздуха в района; няма конкретни данни за здравното състояние на потенциално засегнатото население.

10.          Изследване в близост до река Тополница на Централната лаборатория по обща екология на БАН показва, че оловото в картофите е 11 пъти над нормата, всички проби са с повишено съдържание на мед, като повишението е от 1,7 до 7 пъти над допустимите граници, а в почвата е 7-8 пъти над допустимото. Съдържанието на арсен е 3,3 – 3,8 пъти над допустимите стойности.

11.          Поради близостта на хвостохранилището до населени места, когато задуха вятър в съответната посока, селата се забулват в мъгла, съдържаща отлаганията след обработка на рудата, т.н. фини прахообразни частици – ФПЧ10.

12.          Регион Златица-Пирдоп – река Тополница е определен за „гореща точка” от национален мащаб с реш. № 50 на Министерски съвет (1994 г.)

13.          Река Тополница е начело на класацията на най-тежките екологични проблеми у нас в категорията замърсяване на реки и унищожаване на речни екосистеми според Изпълнителната агенция по околна среда (2001)

14.          Изключително тежките токсични залпове поразяват участък с дължина от 30 км. и почти достигат до язовир Тополница. Замърсяването е „свързано с екстремни стойности на рН (кисели и алкални води), тежки метали, металоиди (мед, арсен, селен и други) и неразтворени вещества според ИАОС – Годишник за състоянието на околната среда, 2001.

15.          Последствията за населението в засегнатите селища Петрич, Бенковски, Чавдар, както и за населението в селищата, разположени по поречието на река Тополница са непоправими.

16.          Това Решение е последвано, както е предположила инж. Молешка в своето становище, от последващо инвестиционно намерение за „Усвояване на допълнителни терени към въздушните откоси на хвостови стени „Сулуджа дере” и „Ай дере”, последвано от Решение № 17 – ПР / 2012 г. на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с което министър Нона Караджова е преценила да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда, тъй като няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване на защитени зони. Това незаконосъобразно Решение не е съобразено с определението на ВАС-София да се продължи делото срещу предхождащото разрешение за разширение на хвостохранилището, оспорвано от кмета на община Златица инж. Нонка Каменова.

17.          За разширението на хвостохранилището са отчуждени и изключени от държавния и общински горски фонд с Решение на МС № 336 / 26.05.2011 г. и Решение на МС № 507 / 16.07.2010 г. засегнатите имоти в землищата на с. Петрич, с. Чавдар и с. Бенковски.

18.          Площите попадат в границите на защитена зона BG 0002054 «Средна гора» за опазване на дивите птици, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802 / 04.12.2007 г. на МС. Теренът се намира и в близост до защитена зона BG 000 1389 «Средна гора» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661 / 2007 г. на МС и разширена с Решение № 811 / 16.11.2010 г. на МС.

19.          Мотивите, които е посочила министър Нона Караджова за своето решение да не се извършва ОВОС са само и единствено свързани с икономическите интереси на „Елаците Мед” АД – Мирково, като в тях не са отразени становищата на инж. Василева – еколог на община Златица и заведеното дело на кмета на община Златица инж. Нонка Каменова, с посочените в жалбите аргументи и заключения. Министър Караджова мотивира своето решение по следния начин: „Инвестиционното предложение засяга експлоатацията на хвостохранилище „Бенковски 2” и е свързано СЪС СМЯНА на предназначението на земите, чрез изключване от горския фонд и усвояване за нуждите на хвостохранилището на терените, разположени между коти 680 и 690”; „Елаците Мед АД произвежда около 170 000 тона меден концентрат годишно, на хвостохранилището от началото на неговата експлоатация до момента са депонирани приблизително 135 млн. т. отпадък”; „осъществяването на ИП няма да доведе до увеличаване на замърсяванията и на дискомфорт на околната среда”; „Не се очаква камулативно отрицателно въздействие върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитени зони…”; „не се очаква негативно въздействие върху населението от околните населени места”; „от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на риск за човешкото здраве”; „площите, върху които се реализира са необработваеми и неизползваеми”…

20.          Горе-описаните инвестиционни предложения, радващи се на благосклонно отношение от страна на МОСВ, се последвани и от Инвестиционно предложение на „Елаците Мед” АД за „Заустване на отпадъчни води от хвостохранилище Бенковски 2” в река Тополница, въпреки че до внасянето му се твърди, че няма да има подобно заустване в обявената за мъртва река Тополница;

21.          Новоизбраният кмет на Община Златица инж. Магдалена Иванова ПРЕКРАТЯВА еднолично делото, заведено от бившия кмет на общината инж. Нонка Каменова, като това е направено непосредствено след избирането й за кмет без мотиви, без становища на ОбС и граждани.

Във връзка с горе-изложеното, проучихме различни публикации в Интернет, свързани с тежката екологична обстановка в регион Средногорие, като попаднахме на множество доказателства за тежкото състояние на региона, в предвид наситеността му с изградени хвостохранилища и действащи промишлени предприятия. В тази връзка:

–              инж. Нонка Каменова твърди, че още през 2008 г. фирма „Елаците Мед” АД е започнала и построила през 2009 г. хвостова стена „Сулуджа дере”, което е обезсмислило цялата процедура по ОВОС, както и идеята за превантивен контрол (чл. 152, 153 ЗООС);

–              в публикации от Интернет е видно, че сред посочените основни промишлени предприятия, замърсяващи района на Община Чавдар, е „Елаците МЕД” с двете си хвостохранилища (http://avgit.blogspot.com/2011/01/blog-post_4889.html, “http://chavdarlife.hit.bg/_eco/pollution.htm

–              На сайта на сдружение „Бъдеще за Чавдар” пише: за река Тополница преди с. Чавдар са регистрирани превишени стойности над пределно допустимите за нитрати. През пролетта се наблюдава засушаване, което продължава през както през лятото, така и през есента, което благоприятства сухия прах от хвостохранилищата да бъде пренасян от въздушните течения към с. Чавдар. Отпадъка от обогатяването (хвост) се получава при процеса на обогатяване на рудата, хвостът заедно с киселите води и отпадъчните води постъпват в хвостохранилище Бенковски 2 чрез хвостопровод;

–              В-к „Стандарт”, 18 юли 2011 г.: „Арсенова река трови Поибрене” – от няколко години в Поибрене децата станаха болнави. Вземат се проби от реката и се оказва, че водата съдържа чудовищни количества арсен, кадмий, олово и почти всички тежки метали. Реката е Тополница;

–              бТВ, Аз, репортерът, 03.06.2012 г.: Стотици мъртви риби в река Тополница – около моста на река Тополница преди град Пазарджик. Самата река е придобила синкав цвят и в района се усеща неприятна миризма…

–              Получен е сигнал за замърсяване на река Тополница в района на с. Чавдар, област Софийска – ИАОС, 209.2010 г. – проверката установява, че в района на село Чавдар реката тече с жълто-кафяв цвят. Направеният експертен анализ на място показва, че водната проба не отговаря на нормите за втора категория воден обект по показател активна реакция (рН). Екипът извършва проверка на колекторите на предприятията – потенциални замърсители на река Тополница, които заустват в нея – едното е „Елаците Мед”.

–              Получен е сигнал за замърсяване на река Тополница – 14.03.2011 г., от директора на РИОСВ – Пазарджик за оцветяване на водите на река Тополница.

–              Биомониторингова оценка на речни екосистеми в Източнобеломорския регион на България показва: басейнът на река Марица продължава да се характеризира с най-сериозни и мащабни екологични проблеми за цяла България. Поречията на река Тополница и Сазлийска продължават да се характеризират с най-тежко замърсяване. Установени са 2 горещи точки с национално значение: Река Тополница преди язовир Тополница (около 30 км засегнат речен участък)…

–              Дарик Нюз – Пловдив, 27.01.2011 г. – 1/3 от реките на територията на Басейнова дирекция – Източнобеломорски район са с трайно увредени води. Към тях спада река Тополница – съобщи началник на отдел „Мониторинг на водите” Марин Маринов.

От направения в дългосрочен аспект граждански мониторинг от наша страна във връзка с подадените от гражданите сигнали, посетихме самото хвостохранилище и направихме снимки на обекта. Видно от събраните данни е, че издадените еко-разрешителни от страна на МОСВ са изцяло ПРОТИВ еко-законите и не са съобразени с тежката екологична обстановка в региона, както и нанасяните ежегодно необратими екологични щети.

Министър Нона Караджова не се е ръководила от фактическата тежка екологична обстановка на региона, в който се изпълняват инвестиционните намерения на „Елаците Мед” АД, като с решенията си е застрашила живота и здравето на местното население и на населението, живеещо по поречието на река Тополница, както и е допуснала реална опасност за трансгранично замърсяване, видно от това, че опасните замърсявания, изпускани в река Тополница достигат Пазарджик, Пловдив и водите на река Марица, като по този начин реално би следвало, че напускат територията на Република България.

Министър Нона Караджова изцяло е пренебрегнала изискванията за опазване на защитените зони – защитени видове птици, флора и фауна и с действията си е нарушила множество български, европейски и световни изисквания, директиви и регламенти.

Новоизбраният кмет на община Златица инж. Магдалена Иванова според нас е злоупотребила с дадената й от гражданите власт, като е прекратила справедливото дело, заведено от инж. Нонка Каменова, целящо да защити интересите на жителите на община Златица, живота и здравето на българските граждани и да опази българската природа от унищожение. В последствие Магдалена Иванова е избрана за член на УС на Индустриален клъстер „Средногорие”, учреден именно от промишлените предприятия „Елаците Мед” АД, „Челопеч Майнинг” ЕАД и „Аурубис България” АД – Пирдоп. В устава на този клъстер ясно е записано, че неговите членове работят в полза на самия клъстер.

Настоящето изследване и граждански мониторинг извършваме от 2011 г. досега, като смятаме, че сме събрали достатъчно данни и доказателства за сезиране на органите на държавната власт за извършване на проверка.

 

Повече по темата: „Елаците мед“: за хвостохранилище „Бенковски-2“ са налице всички еко-разрешителни

4 коментара

 1. Както са тръгнали с това хвостохранилище след няколко години селата Чавдар и Бенковски ги виждам изчезнали от картата на България.
  Ако отидете в Бенковски ще видите, че съвсем скоро хвоста от Елаците Мед ще стигне чершията на селото, а в Чавдар регулярно през лятото финните прахови частици са пъти над нормата.
  Въпреки това никой в района не се съмнява, че Министерството на Екологията ще изпълни всички желания на Цоло Вутов.
  Най-добре ще е да изселят двете села и елаците да ги запълни с безвредния си хвост.

 2. Да бе, излиза, че хвоста е почти годен за ядене!? Цоло Вутови подлоги.

 3. много интересен пост – продължавайте да постирате и да споделяте интересни неща по темата и да следите ситуацията – поздрави до всички и до скоро и лек ден Ви пожелавам

 4. Начало / Бизнес / „Елаците мед“: за хвостохранилище „Бенковски-2“ са налице всички еко-разрешителни
  „Елаците мед“: за хвостохранилище „Бенковски-2“ са налице всички еко-разрешителни
  от GreenTech.bg на 05/03/2013

  [Обновена] За експлоатацията на хвостохранилище „Бенковски-2“ са издадени всички необходими решения по оценка на въздействието върху околната среда. Изводът на МОСВ е, че няма да бъде оказано отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона. Няма замърсяване на река Тополница. Постоянният мониторинг на МОСВ потвърждава липсата на вредни въздействия от хвостохранилището. Това, накратко, заявиха от ръководството на „Елаците мед“ в отговор на разпространената информация, че Коалиция устойчиво за развитие е внесла в прокуратурата сигнал за увеличен риск за живота и здравето на местното население в Средногорието и унищожаване на биоразнообразието в ЗЗ „Средна гора“ от вредни влияния на тежки метали и кисели води на незаконно изградено и разширено хвостохранилище „Бенковски II”. Официалната позиция на компанията е изготвена преди сигнала в прокуратурата – по повод пресконференцията на коалицията на 28 февруари, проведена съвместно с Движение „Модерна България“ под надслов „Хвостохранилище без екооценка може да потопи Средногорието и чрез р. Тополница да залее Гърция и Турция с тежки метали“.

  Във връзка с темата на посочената пресконференция от „Елаците мед“ информираха:

  „За експлоатацията на хвостохранилище „Бенковски-2“ са издадени всички необходими решения по оценка на въздействието върху околната среда съгласно изискванията на нормативната база по околна среда. В рамките на процедурата по ОВОС е оценено и въздействието върху защитена зона „Средна гора“, като заключението е, че няма да бъде оказано отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.

  Приключили са процедурите по промяна на предназначението на земите и има одобрен Подробен устройствен план (ПУП).

  От хвостохранилище „Бенковски-2“ не се заустват отпадъчни води в р.Тополница, а същите се използват в оборотния цикъл на Обогатителна фабрика, с.Мирково. Това се потвърждава и от заключенията в рамките на извършена от РИОСВ-София проверка в началото на 2013 г., инициирана по сигнал до Европейската комисия.

  Отсъствието на влияние от дейността на хвостохранилището върху качеството на водите на р.Тополница се потвърждава и от извършвания мониторинг от МОСВ. В района на хвостохранилището за периода 2010-2012 г. не са констатирани отклонения от установените показатели за категорията водоприемник.

  Дружеството поддържа два мониторингови пункта за определяне на нивата на обща прах и фини прахови частици в атмосферния въздух на близките населени места. Резултатите от мониторинга не показват превишаване на установените норми за съдържание на прах.

  През 2012 г. Елаците-Мед въведе в експлоатация оросителна система за принудително овлажняване на сухите площи от хвостохранилището, която предотвратява преноса на неорганизирани прахови емисии.

  Съхраняваният в съоръжението минен отпадък – хвост, е класифициран като неопасен отпадък съгласно заключенията от извършени анализи от независими акредитирани лаборатории.

  При изграждането на хвостохранилище „Бенковски” 2 са спазени всички разпоредби и процедури на действащия към дадения момент Закон за горите. От гледна точка на нормативната база изграждането на съоръжението е законно. Освен това законодателството в сферата на горите в България е обвързано с общото екологичното законодателство.

  Трябва да се има предвид, че част от горските територии, на които е променено предназначението, не са залесени. Има поляни, терени без растителност и нелесопригодни терени. Самите насаждения са преобладаващо с издънков произход – нископродуктивни. Останалата част са иглолистни култури. Изкуствено са създадени насаждения върху земеделски земи. Иглолистните видове са залесени извън естествения им ареал. Освен това една част от земите, на които е променено предназначението, са пътища.

  Инвеститорът е заплатил компесационно залесяване на държавата, което гарантира, че в района ще се възстановят същият обем гори, с по-добро качество и екологична устойчивост и значимост.

  Вярваме в демократичните принципи и в правото на всеки да изказва мнение, но смятаме, че всяко твърдение трябва да се базира на информация, официално потвърдена от компетентните органи.“

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*