ЕК настоява за сътрудничество за насърчаване на устойчивата аквакултура в Европа

В сътрудничество със страните от ЕС и заинтересованите лица Европейската комисия изготви стратегически насоки с цел насърчаване на развитието на аквакултурата и преодоляване на предизвикателствата пред отрасъла. Секторът на аквакултурата в ЕС има значителен потенциал за растеж. Той може да допринесе за съхранението на прекомерно експлоатираните морски ресурси. Представените днес насоки ще помогнат да се координират усилията между страните от ЕС. Те не представляват нови правни задължения, а поредица от доброволни стъпки, които държавите членки, Комисията и заинтересованите лица могат да предприемат, за да насърчават един икономически, социално и екологично устойчив отрасъл, който осигурява на потребителите здравословни, висококачествени морски храни.

fisheries

Секторът на аквакултурата може да помогне за преодоляване на разликата между все по-голямата консумация на морски храни и намаляващите рибни запаси. В действителност той може да е жизнеспособна алтернатива на прекомерния улов и да допринесе за създаването на растеж и работни места както в крайбрежните райони, така и във вътрешността на Европа. В други части на света този отрасъл процъфтява. В ЕС като цяло той е в застой отчасти поради бавните процедури по лицензиране и административната неефективност на различни равнища.

„Днес получаването на лиценз за ново стопанство може да отнеме до три години, нещо което очевидно възпира инвеститорите“, заяви европейският комисар по въпросите на морското дело и рибарството Мария Даманаки. „Искам да работим с държавите членки за намаляване на бюрокрацията и подпомагане на конкурентоспособността на този сектор, като използваме за основа съществуващото в момента високо равнище на защита на потребителите и опазване на околната среда“.

В тясно сътрудничество с всички заинтересовани лица Комисията идентифицира четири основни предизвикателства, пред които е изправен секторът на аквакултурата: намаляване на бюрокрацията и несигурността за операторите, улесняване на достъпа до пространство и води, повишаване на конкурентоспособността на сектора и постигане на условия на равнопоставеност чрез използване на конкурентното предимство на рибните продукти с етикет „Произведено в ЕС“.

В насоките се търси отговор на тези предизвикателства и се предлага комбинация от мерки като опростяване на административните процедури, пространствено планиране, организация на пазара, диверсификация, по-добро етикетиране и информация, за да се помогне чрез пазарните сили да се отключи потенциалът на сектора на аквакултурата в ЕС. Например:

  • Комисията ще координира идентифицирането на добри практики за намаляване на времето за получаване на лиценз при създаване на нови предприятия за аквакултура.
  • Комисията насърчава интегриран подход към пространственото планиране, чрез който на рибовъдите ще се осигури достъп до необходимото пространство и води, като същевременно ще се сведе до минимум въздействието върху околната среда и върху други икономически дейности.
  • Европейската аквакултура предлага висококачествени продукти, които отговарят на най-високите стандарти за здравето на потребителите, опазването на околната среда и хуманното отношение към животните. Това е свързано с допълнителни разходи за производителите, но чрез подходяща информация за качеството на продуктите, например върху етикетите, то може да се превърне в конкурентно предимство и да се подобри популярността на тези продукти сред потребителите.

Стратегическите насоки са свързани с предложението за реформа на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), която има за цел да се насърчава аквакултурата чрез т. нар. „отворен метод на координация“. Въз основа на тези насоки и без да се засягат резултатите от преговорите относно реформата на ОПОР, страните от ЕС ще изготвят многогодишни национални стратегически планове, като вземат предвид специфичните за тях изходни условия, предизвикателства и потенциал. Комисията ще подпомага координацията между страните и обмена на добри практики и ще предоставя допълнителни насоки за това как да бъдат съгласувани на практика икономическите дейности със законодателството на ЕС.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*