BUSINESSEUROPE: нека сме конструктивни относно шистовия газ в Европа

„Европейският съюз трябва да приеме конструктивна стратегия за използването на шистов газ, като се използват по устойчив начин икономическите му предимства“. Това се казва в позиция относно експлоатацията на шистов газ в Европа на най-големия европейски бизнес съюз – BUSINESSEUROPE, чийто член от българска страна е Българската стопанска камара.

Европейските компании призовават за базиран на научни факти дебат по темата на всички заинтересовани страни, който да очертае ползите от добива на шистов газ за икономиката, за сигурността на енергийните доставки и за промените в климата. „Научнообоснованият дебат трябва да бъде приоритет, когато става въпрос за прилагане на нови технологии, вкл. тези, използвани за добив на шистов газ“, се казва в позицията на BUSINESSEUROPE. В нея се настоява за широка информационна кампания, основана на научнообоснован дебат относно възможностите и рисковете от експлоатацията на шистов газ, като целта на дебата да е мобилизиране на общественото мнение по темата.

Генералният директор на BUSINESSEUROPE Маркус Байрер представи гледната точка на организацията по време на организирано от Европейската комисия специално събитие относно важността на шистовия газ за Европа, проведено на 28 май т.г. в Брюксел.

BUSINESSEUROPE обръща внимание върху конкурентните ценови предимства на шистовия газ, в контекста на енергийната политика, както и на политиката по опазване на околната среда, които оказват влияние върху всички сектори на европейската икономика и, по-специално – върху индустрията. Европа спешно трябва да намали разликата в енергийните си цени спрямо тези на САЩ, а шистовият газ може да има полезен принос в това отношение. „ЕС трябва да вземе предвид всички източници на енергия, вкл. шистовия газ, за да подобри сигурността на доставките на енергия и да намали зависимостта си от нарастващия енергиен внос“, се казва още в позицията.

Ето още акценти от становището на BUSINESSEUROPE:

Шистовият газ има основна роля в постигането на общата европейска цел за безопасна, сигурна, устойчива и достъпна енергия за всички. Очаква се той да играе все по-важна роля в бъдещето на енергийния микс в света. Според Международната агенция по енергетика, делът на природния газ в общото потребление на енергия в ЕС може да нарасне до 31% през 2035 г. спрямо 25% през 2009 г. В същото време, налице е мащабно развитие на добива на шистов газ и петрол в САЩ, които осигуряват 2% от БВП и осигуряват работа на 1,75 млн.души в Съединените щати. Това оказва значително влияние върху енергийните пазари в световен мащаб, както и върху конкурентоспособността на промишлените сектори в Европа.

В тази връзка, ЕС трябва да приеме решителна стратегия, която да позволи на държавите-членки използването на шистов газ, като ресурс с потенциално голямо предимство в Европа. Стратегията трябва да постигне баланс между обществения и икономическия интерес, базиран на факти относно потенциалното въздействие върху икономиката, сигурността на доставките и промените в климата, вместо само да се чертават потенциалните рискове за околната среда.

Шистовият газ има потенциал да бъде положително допълнение към европейския суровинен и енергиен микс, като допринесе за конкурентоспособността на европейската промишленост. По-специално, експлоатацията на шистов газ ще се отрази положително върху енергийната независимост, цените на енергията, работните места, инвестициите и икономическия растеж, както и върху намаляването на въглеродните емисии в атмосферата.

Макар най-значителните запаси на шистов газ да са разположени в Северна Америка и Азия, потенциално важни са и установените залежи в няколко държави-членки на ЕС, вкл. Франция, Германия, Полша, Ирландия и Обединеното кралство. Откриването и развитието на големи количества неконвенционални енергийни източници трябва да бъде подкрепено от ЕС с цел насърчаване на икономическия растеж и реиндустриализацията. Необоснованите и непропорционални нормативни ограничения върху проучванията и добива на шистов газ на база ненаучни аргументи ще остави Европа още дълго изложена на значително по-високи енергийни разходи и по-висока зависимост от чуждестрани доставки.

Съществува пълен набор от европейски екологични регламенти, вкл. по отношение използването на химикали, опазването на подземните води и т.н., които повечето държави-членки са въвели, а това гарантира, че експлоатационите дружества спазват високите екостандарти. Въвеждането на допълнителни специфични регламенти, фокусирани върху добива на шистов газ, трябва да бъде водено единствено от научни доказателства и базирано на факта и оценки на риска. Дългите процедури или задължителните екологични оценки на въздействието върху околната среда при вече стартирали проучвателни сондажи са непропорционални и подвеждащи.

Размяната на добри практики между държавите-членки и компаниите ще позволи непрекъснат процес на развитие на иновациите и технологиите в сферата на проучването и добива на шистов газ. Освен това, използваните в момента течности при фракинг съдържат незначителна концентрация на химикали, които не са нито токсични, нито опасни за околната среда и не подлежат на маркиране.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*