КЗК спря изграждането на нова национална система за контрол на качеството на въздуха

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Обновяване и модернизация на националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух”, в частта обособени позиции № 1 и 3.

Проучване на КЗК е установило, че един от участниците в конкурсната процедура – Консорциум „Орион” – е отстранен необосновано от участие в процедурата, тъй като е представил всички изискани документи.

air-pollution

Предметът на поръчката касае доставка на апаратура за контрол на въздуха, като изискването на възложителя е тя да съответства на определени стандарти. Възложителят не е поставил условие отделните компоненти на уредите да бъдат от един производител, а да доказват съвкупно изпълнението на показателите ФПЧ 10 (фини прахови частици) съобразно изискванията на европейските норми за измерване в областта на контрола на въздуха.

Проучването на КЗК установи, че консорциумът е доказал, че елементите на предложената от него апаратура отговарят на съответните стандарти и че са произведени изцяло в съответствие с изискванията на референтните методи, каквото е условието на възложителя. Въпреки това сдружението е било отстранено от процедурата.

Сега Комисията връща процедурата за повторно разглеждане на представените документи за подбор от Консорциум „Орион” по първа и трета обособени позиции в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*