Удължават срока за подаване на проектни предложения по две ЕЕ схеми на ОПРР

Министерство на регионалното развитие и благоустройството съобщи, че удължава крайния срок за подаване на проектни предложения по две схеми на Оперативна програма „Регионално развитие“, свързани с повишаване на енергийната ефективност.

Всички кандидати по схемите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ могат да се възползват от удълженото време за кандидатстване.

По схема BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”, на основание чл. 14, ал. 7, т. 3 от ПМС №121/31.05.2007 г. и Заповед № РД-02-14-438/24.03.2010 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. се удължава крайният срок за подаване на проектни предложения по схемата на 21 юни 2010 г. в 16.00 ч. Първоначално определеният срок беше 20 май.

Тази схема има две основни цели. Първата е да се повиши енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в градските агломерации. Втората – да се осигури използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в общинска образователна инфраструктура.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 500 000 лв. Безвъзмездната финансова помощ по настоящата схема не може да надвишава 85% от общата стойност на проектното предложение, в тази връзка кандидатите следва да осигурят задължително 15% собствен принос.

По схема BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”, на основание чл. 14, ал. 7, т. 3 на ПМС №121/31.05.2007 г. и Заповед № РД-02-14-439/24.03.2010 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. се удължава крайният срок за подаване на проектни предложения по схемата на 5 юли 2010 г. в 16.00 ч. местно време.

Първоначално определеният срок беше 4 юни.

По тази схема минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 200 000 лв., а максималният – 1 000 000 лв. И тук безвъзмездната финансова помощ не може да надвишава 85% от общата стойност на проектното предложение, затова кандидатите следва да осигурят задължително 15% собствен принос.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*