Одобрено е издаването на три разрешения за проучване на подземни богатства

Правителството одобри издаването на три разрешения за проучване на възможностите за добив на подземни богатства.

В продължение на три години „БН-Консулт-Инженеринг“ ООД ще изследва залежите на метални полезни изкопаеми в площта „Ребека“. Теренът се намира на територията на община Самоков и в разработването му ще бъдат вложени над 114 хил. лв.

Другите две разрешения са за строителни материали и се издават за срок от по една година. Площта „Светлиното” край с. Сталево, община Димитровград, ще бъде проучвана от ЕТ „Здравко Георгиев-76“, а „Бельова могила” в землищата на селата Горна махала и Долна махала, община Калояново, – от „Кариери за чакъл и пясък – България“ ЕАД. Общият минимален размер на инвестициите е за над 56 хил. лв., а предвидените средства за опазване на околната среда – 5755 лв.

Проучванията на трите обекта ще се осъществят за сметка на титулярите, които имат задължението да спазват изискванията на действащото законодателство за опазване на околната среда, защитените територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред. Условията за осъществяване на дейностите по търсенето и/или проучването, както и правата и задълженията на титуляра се определят в договор с министъра на икономиката и енергетиката. За срока на разрешенията титулярите ще платят такса за площта в съответствие с ПМС 285/2011г., а за обезпечаване на задълженията по опазване на околната среда и земите ще представят банкова гаранция.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*