Кабинетът: никой не поддържа язовирите, но те са в изправно състояние

Снимка: Stock XCHNG

Местните власти у нас не успяват да поддържат язовирите – общинска собственост, в изправно техническо състояние поради недостиг на средства и липсата на специалисти с необходимата квалификация. Частните собственици и концесионери също не инвестират подрръжка на язовири. 68 стени са в предаварийно състояние. Предписанията за стопанисването на съоръженията повсеместно не се изпълняват. Въпреки това язовирите у нас са в изправно състояние и могат да се експлоатират без ограничения. Това, накратко, е изводът от нов правителствен доклад, приет днес от Министерския съвет.

На редовното си заседание днес кабинетът одобри доклад на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев и на министъра на околната среда и водите Искра Михайлова за извършения през 2013 г. мониторинг за предотвратяване или ограничаване на последиците от вредното въздействие на водите.

Снимка: Stock XCHNG
Снимка: Stock XCHNG

В изпълнение на заповед на министър-председателя експерти от министерствата на икономиката и енергетиката, на земеделието и храните, на околната среда и водите, на вътрешните работи, от държавните дружества, стопанисващи язовири, и от областните администрации, са извършили през миналата година двукратен мониторинг на хидротехнически съоръжения – през пролетта е проверено техническото състояние и аварийното планиране на 2330 съоръжения, а през есента – на 2586. Съставени са общо 1621 констативни акта, в които са дадени предписания за подобряване на състоянието на водните обекти и на аварийното планиране.

Най-важните изводи от направения анализ сочат, че комплексните и значими язовири по смисъла на Закона за водите, с малки изключения, са в изправно състояние и могат да се експлоатират без ограничения. Броят на язовирите, стопанисвани и експлоатирани от „Напоителни системи” ЕАД към МЗХ, които са в изправно техническо състояние и могат да се експлоатират без ограничения, е намалял с 6% през 2013 г. в сравнение с 2012 г. – от 75% на 69%. Основна причина за това е ограниченият финансов ресурс.

Анализът показва също, че местните власти не успяват да поддържат язовирите – общинска собственост, в изправно техническо състояние поради недостиг на средства и липсата на специалисти с необходимата квалификация. Броят на язовирните стени в предаварийно състояние нараства до 68 през 2013 г. Това са основно малки язовири, предназначени за напояване. Юридическите лица и едноличните търговци, ползватели и собственици на язовири, хвостохранилища и шламохранилища, не са изградили или не поддържат локални системи за оповестяване на населението в застрашените населени места, каквото изискването на Закона за защита при бедствия. За много от водните обекти не са съставени технически паспорти. Установени са участъци от диги извън населените места в неизправно състояние. Повечето от предписанията, дадени от междуведомствените комисии по време на пролетния и есенния мониторинг, не се изпълняват от собственика/концесионера.

Направените в доклада препоръки са свързани с ускоряване процеса на паспортизация на водните обекти, включване в устройствените планове на дългосрочни мерки за намаляване на риска от наводнения, осигуряване на повече средства, допълнителен персонал и техника за целогодишно почистване на речните диги.

За предотвратяване или ограничаване на последиците от вредното въздействие на водите правителството реши да бъде създадена междуведомствена работна група. Задачите й са да извърши преглед на нормативната уредба и да предложи изменения в нея, включително създаването на единен национален контролен орган, за да се постигне по-ефикасен контрол на техническото състояние на водно-стопанските системи и хидротехническите съоръжения.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*