Има ли напасване на бъдещия план за управление на ПП Витоша за определен доставчик?

Дали не е налице „напасване“ на конкурса за бъдещия План за управление на природния парк Витоша за конкретен доставчик? Заданието на процедурата говори за такова „настройване“, убеден е директорът на асоциацията на парковете у нас Тома Белев. Той дори е склонен да прогнозира кой точно е пазарният субект, за когото е „предназначена“ обществената поръчка. Днес, по време на отварянето на офертите, ще стане ясно дали има „наместване“ на конкурсни критерии спрямо определен изпълнител.

Своите аргументи Белев изложи в отворено писмо, адресирано до дирекцията на ПП Витоша, както и до министрите на земеделието, на околната среда и водите и до управляващия орган на Оперативна Програма Oколна Среда.

vitosha_SXC_HU

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Снастоящия сигнал Ви информирам относно наличието на дискриминационни условия в техническата документация на горепосочената поръчка, които ще доведат до ограничаване на конкуренцията при изпълнението на същата и до завишаване на цените и съответно до загуба за бюджета на Европейския съюз и Държавния бюджетсъс следните мотиви:

1.      Изискване, за професионален опит, свързано с ключов експерт I – Ръководител на екип.

Техническата документация на поръчката е посочена необходимостта от професионален опит, като за ръководител изискването е изготвянето на поне два плана за управление на защитени територии/зони. Поставеното изискване ограничава списъка на потенциалните експерти, които биха могли да изпълняват функцията за ръководител на екип, до петима човека в България (един от които е възложителят на директора на Природен парк Витоша).

2.      Изискване за професионален опит на ключов експерт III – експерт Гори.

В изискванията за професионален опит е посочено, че експертът трябва да има минимум един проект или договор за устройство на гори и горски територии, свързан с изготвянето поне на един план за управление на защитена територия/зона. В България има приети ограничен брой планове за управление, при които е извършвана горска инвентаризация, и те до момента са изпълнявани само от 4 фирми, вписани в специализиран регистър по реда на закона за горите.  Това изискване ограничава броя на потенциалните изпълнители в България на по-малко от 10 експерта, ограничени в тези четири фирми.

3.      Разлики в изискванията за професионален опитмежду различните ключови експерти

За експерта Растителност и флора и експерт Фауна се изисква опит в изпълнението на поне три проекта или договора в защитени територии/зони – изискване, което липсва за останалите ключови експерти, а именно Ръководител на екип, експерт Абиотични фактори, експерт Културно наследство и социално-икономически аспекти, експерт Връзки с обществеността, експерт Географски информационни системи. За експерт Гори вече посочихме, че това изискване е за участие в 1 проект/договор свързан със защитени територии. Този подход за различни условия не може да се обясни по друг начин, освен с напасване на условията към вече ясни кандидати за тях.

4.      Изискванията към изпълнителя, посочени в техническото задание, и поясненията, дадени в отговорите на възложителя, ограничават броя на фирмите със специфичен оборот само до три или четири фирми с основна дейност устройство на гори и горски територии, доколкото през последните 3 години броят и стойността на приключилите поръчки, свързани със планове за управление на защитени територии е ограничен и недостатъчен.

5.      В техническата документация се изисква кандидатът да представи шест експерта с опит проучване, картиране иинвентаризация на горите – един ключов експерт Гори и пет лесоустроители. Считаме, че това условие е дискриминационно, доколкото в разясненията на поставените ни въпроси по поръчката от страна на ДПП Витоша от 14.02.2014 г. епосочено, че възложителят не е наясно с площта, върху която трябва да сеизвърши инвентаризация на горските територии. Изискването за инвентаризация на горите касае само онези части от горите на Природен парк Витоша, върху които е извършено ползване след последната инвентаризация, извършена от ИАГ. Изглежда странно, че ДПП Витоша възлага дейност, за която не познава нейния обхват и стойност. Тъй като общата залесена площ на горите на територията на ПП Витоша е 15 329 ха, е странно да се изисква такъв голям брой лесоустроители да участват в изпълнението на обществената поръчка. Известно е, че средната норма за извършване на инвентаризация от един лесоустроител е 100 ха/ден, а общата площ , върху която с ЛУП на ДЛС Витошко-Студена и ДГС София предвидените мероприятия в горите за целия 10-годишен период са не повече от 50% за цялата залесена площ. В този смисъл максималната ангажираност на един от тези шест експерта би била 12 човекодни. Този подход на възложителя отново създава задължение потенциалният изпълнител да се е занимавал с устройство на горски територии до момента.

6.      От отговорите на въпросите от 14.02.2014 г се открива и друг проблем, свързан с горската инвентаризация – възложителят не е посочил метод, по който ще се извършва самата инвентаризация. За всеки специалист по темата е ясно, че взависимост от метода инвентаризацията има до 5 пъти разлика в стойността за единица площ.

7.      Липсата на представа какво се възлага, може да се види и от отговора на въпрос № 7 в същите разяснения. А именно, че възложителят не е наясно за колко дървесни видове, колко проби от дървесен види при каква схема трябва да се извърши изисканият от него дендрохронологиче нанализ.

8.      Проблем представляват и изискванията към ключов експерт Културно наследство и социално-икономически аспекти. Съгласно разясненията на възложителя – ДПП Витоша от 24.02.2014 г. се счита, че специалността озеленяване на населените места – ландшафтен архитект – е достатъчна квалификация за изпълнение на тази поръчка. Доколкото функциите са свързани с покриване на части от плана за управление с културна характеристика и сборник социално-икономически аспекти, считаме за проблематично изискването за подобна квалификация, а в държавните изисквания към специалността ландшафтна архитектура липсват съответните области от плана за управление.

В заключение желаем да посочим, че така формулираните изисквания за участие в откритата процедура ще ограничат силно конкуренцията до няколко фирми, специализирани в областта на устройството на гори и техните служители и постоянни експерти. В този смисъл ще си позволя в доказателство на това да направя следната прогноза: тази обществена поръчка ще бъде спечелена самостоятелно или в консорциум с участието на фирмите „Пролес” ООД или „Агролеспроект” ЕООД и с ръководител на екип –ланд. арх. Димитрина Берберова или ланд. арх. Станка Ешкенази.

С уважение,

инж. Тома Белев

3 коментара

  1. Не 6 а 16 трябва да са лесовъдите за инвентаризация. Защото Тома Белев като директор, заедно с други видни еколози направиха така, че сега цялата популация на смърча на средна и по-висока възраст на Витоша е загинала вследствие от бездействието, грешното и грандоманско мислене на еколозите (да сравняват малка и въпиющо важна за Софиянци Витоша с Американските Скалисти планини и огромни резерватни територии, където нещата се оставят природата сама да ги регулира!) и некомпетентното управление през миналите години… Значи сега тези лесовъди са нъжни за да направят нова инвентаризация и да регистрират и картират тези големоплощни изменения. Но Тома Белев е наистина некомпетентен за да разбере това,,, той знае само да лае и насъсква също толкова некомпетентните си колеги от гилдията която го боготвори. А той се самозабравя и се мисли за месия… за съжаление и медиите наивно му се кланят, за да се харесват и да бъдат четени от също толкова некомпетентни люде, които обаче трябва да знаят цялата истина, а не самоедната страна на нещата.

  2. Разбрахме що за птица е този Тома Белев,,, познавам нещата от близо и твърдя, че отново се изказва неподготвен… В публичния регистър на ИАГ има над 1000 лесовъди (с повече от 2 години лесовъдски проф.опит) които са регистрирани за дейности по горска инвентаризация и планиране. Това са частнопракикуващи лесовъди, които пишат програми и планове за горите частна и общинска собственост, вкл. инвентаризация. Т.е. не е вярно, че само 2 – 3 фирми могат да го правят. Дори доколкото се разбра и обединението на приближените хора на Тома Белев от Природонаучния музей включва фирма която има такава регистрация като юрид.лице… Всичко е камуфлаж… постила си, за да може после да развали процедурата ако резултата не го удовлетворява. Така както се опита да направи за Пирин и забави цялата процедура с 1 година!!! той работи на принципа „ако не съм аз /мои верни хора/ то и никой друг да не е изпълнител“. Това е много вредно и опасно, тъй като се рискуват европейски пари, на европейски данъкоплатци. А доколкото знаем Тома Белев не плаща данъци,,, (доскоро с това се гордееше – „да не съм луд да им плащам данъции на тази …. държава“…. дори вероятно още се води жител на Кърджали (!?) без регистрация в София ? това някой трябва да провери…

  3. Тома Белев сигурно се страхува, че никой няма да го допусне да прави управлението на парка. Може би забравя, че като директор на парка се провали грандиозно и направо съсипа Витоша. Какво се пеняви?

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*