ЕС: България, Естония и Швеция вече са постигнали своите ВЕИ цели за 2020 г.

Към края на 2012 г. енергията от възобновяеми източници допринася с 14,1% в брутното крайно потребление на енергия в ЕС-28. Развитието на ВЕИ в общия енергиен микс започва от 8,3% през 2004 г. – първата година, за която са на разположение този вид данни.

Делът на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия е един от основните показатели на „Европа 2020“. Целта е до 2020 година да бъде постигнат дял н ВЕИ в размер на 20%.

renewable-energy_wind-turbine_SXC_HU

Отделните национални цели вземат предвид различните изходни положения в държавите-членки, потенциалните източници на възобновяема енергия и икономическите резултати.

Новите данни бяха публикувани от Евростат, статистическата служба на Европейския съюз.

Най-големите увеличения на дела на възобновяемите източници в периода между 2004 и 2012 г. са налице в Швеция, Дания и Австрия. От 2004 г. делът на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия нараства във всички държави-членки, но най-големите увеличения през този период са били регистрирани в Швеция (от 38,7% през 2004 г. до 51% през 2012 г.), Дания (от 14,5% до 26%), Австрия (от 22,7% до 32,1%), Гърция (от 7,2% до 15,1%) и Италия (от 5,7% до 13,5%).

Най-високите дялове на енергия от възобновяеми източници в крайното потребление на енергия през 2012 г. са налице в Швеция (51% от енергията е от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия), Латвия (35,8%), Финландия (34,3%) и Австрия (32,1%) , а най-нисък в Малта (1,4 %), Люксембург (3,1%), Обединеното кралство (4,2%) и Холандия (4,5%). През 2011 г. Естония е първата държава-членка, постигнала своята цел за 2020 г. През 2012 г. България, Естония и Швеция вече са постигнали своите цели за 2020 г. (съответно 16%, 25 % и 49%).

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*