Предлагат електрoмобилността да стане самостоятелен икономически сектор

Електрическата мобилност да се обособи като самостоятелен нов бранш в българската икономика – това решиха единодушно участниците в редовното Общо събрание на Индустриален клъстер „Електромобили“ (ИКЕМ).

Очаква се електрическата мобилност да бъде една от ключовите технологии за осигуряване на заетост и растеж през следващите десетилетия. България е една от деветте държави, членки на ЕС, които се присъединиха към Съвместната декларация за електрическа мобилност в Европа и поставиха електромобилите в центъра на вниманието и перспективите на този процес.

electric-vehicle_SXC_HU

Тъй като на този етап от развитието си електромобилната индустрия все още не е ясно обособена, тя се състои от голям брой подсектори, включени във веригата на доставки. Такива са производството на електродвигатели и електроника, електротехниката, мехатрониката, производството на акумулаторни батерии, металообработващата индустрия, ИКТ-индустрията и др.

В България голяма част от тези отделни звена в производството на електромобили са относително добре развити, имат голям брой служители и задоволително ниво на опит и експертиза в съответната сфера на дейност. Сред изброените сектори като най-добре развити се открояват ИКТ, производството на електродвигатели и електрониката, като налице са голям брой компании, които са завоювали своите позиции на местния и международния пазар.

Перспективата за развитието на електроавтомобилите обещава сериозни инвестиции и иновации. Затова за сектора ще е необходима и значителна по брой работна сила с висока квалификация. Драстичното намаляване на квалифицираните кадри и специалистите се очертава като ключов проблем, който ще възпрепятства развитието и функционирането на цели отрасли от стопанството, в т.ч.и електромобилостроенето. Значителна е заплахата за електромобилността у нас най-вече по отношение на научноизследователската дейност и иновациите, където съществува сериозен недостиг на инженери и други висококвалифицирани специалисти, които да разработват и прилагат авангардни технологии. Анализ на ИКЕМ, разработен в рамките на осъществяван от БСК проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“, показва, че във връзка с развитието на този нов сектор в българската икономика се очаква сериозен дефицит на кадри в ключови професионални области, вкл.: автомобилни инженери, проектанти и конструктори, монтьори и техници на електромобилни превозни средства, автосервизни работници, електротехници, електроинженери, работници по монтаж и поддръжка на зарядни станции, програмисти и др. Ситуацията се очертава като още по-критична, ако се вземе предвид влиянието на фактори като демографската криза и растящата емиграция – застаряващо население, намаляване на броя на хората в работоспособна възраст и изтичането на квалифицирана работна сила към платежоспособния европейски трудов пазар.

Поради всички тези фактори е необходимо обособяването на електрическата мобилност като самостоятелен икономически сектор.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*