България вече има 33 двойки от защитените морски орли

33 двойки морски орли гнездят в България. Птицата е защитена и вписана в Червената книга на застрашените видове. Новината е добра – дотолкова, доколкото през 1985 г. у нас е имало една-единствена двойка от този вид, а през 2007 е имало около 25, тоест – налице е тенденция на постепенно увеличение. В миналото видът е бил доста по-често срещан.

Mорският орел е ценен „регулатор“ в екосистемата. Той е индикатор за състоянието на влажните зони. Храни се основно с дребни водолюбиви птици (корморани, лиски, ранени патици и гъски) и риба. Затова някои стопани на рибовъдни стопанства го гледат с лошо око. Често е обект на „интерес“ и от страна на недобросъвестни или невежи ловци, които обичат да „гърмят“ по едри птици. Тези фактори, както и унищожаването на местообитанията му, са довели до почти пълното й изчезване в последните години.

Морски орел, снимка: Бохуш Чичел
Морският орел (Haliaeetus albicilla) е най-едрият орел в Европа, защитен от Закона за биологичното разнообразие и включен в Червената книга на България в категория „Застрашен“. За морския орел в Червената книга. Снимка: Бохуш Чичел, CC-SA 3.0

Първото от много години насам проучване на гнездовата популация на морския орел беше проведено миналата година от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). Това стана в периода април – юли. Дружеството получи подкрепа в размер на 8000 лева по програмата Мтел еко грант, за да извърши изследването.

Основните райони, в които се концентрираха екипите на БДЗП, заедно с местни доброволци и сътрудници, бяха островите по река Дунав, Бургаските влажни зони, Ропотамо, Камчия, Тунджа и големите язовири в Югоизточна България.

„Тази птица много често гнезди по островитепо река Дунав. Те са почти недостъпни за хора, гъсто обрасли с дива растителност,“ разказа Свилен Чешмеджиев, ръководител на проекта в БДЗП. „Непроходимо е, всичко е обрасло с лонгозна растителност (лиани – б.р.) и е заблатено“.

morski-orli_03

morski-orli_01

morski-orli_04

Благодарение на проучването са преброени 33 гнездящи двойки морски орли. Екипите успяват да съберат данни за гнездовия успех на двойките, както и друга ценна информация за живота им – за гнездовия субстрат и размерите на гнездата. Данните ще послужат като основа за предприемане на бъдещи природозащитни мерки за опазване на най-едрия орел в Европа.

В допълнение към това в последната седмица на месец май 2013 г. екип на БДЗП и Дирекция Природен парк „Персина“ поставят метални цветни пръстени на 2 млади морски орела от две гнезда в територията на парка. С това България се включва за поредна година в Международната програма за опръстеняване на вида. Събрани са данни за размерите на птиците (тегло, размах на криле, опашка, клюн) и хранителната база (хранителни остатъци от гнездата).

morski-orli_06

Нова информация за държавните институции

Паралелно с проучванията за гнездовото разпространение на морския орел в България екипът събира ценна информация и данни за фкторите, които застрашават птицата. Изготвените доклади с анализ на горско-стопанските фактори в райони с гнезда на морски орел в България са изпратени до отговорните държавни институции. Оформени са доклад и карта с предпочитаните местообитания за вида в България. Това ще е бъдещ инструмент, който трябва да благоприятства дългосрочното опазване на морския орел.

На срещите с Регионалните инспекции по околната среда и водите в Плевен, Враца, Монтана, Бургас, Велико Търново и Държавно горско стопанство Оряхово са дискутирани резултатите от проучването на вида в България и бъдещите приоритетни природозащитни мерки, които трябва да бъдат предприети.

„Данните, които събрахме и анализирахме, ще послужат в бъдещата им работа по обособяване на защитени територии и природни паркове, при създаването и промените по общите устройствени планове, както и при регулация на различни стопански дейности като например горската сеч“, обясни Чешмеджиев.

Ареал на Haliaeetus_albicilla. Легенда: Светлозелено - район на гнездене; тъмнозелено - район на уседнал начин на живот (не напускат района целогодишно); синьо - район на зимуване. Карта: The Engineer, 2005, CC-SA 3.0, Wikimedia
Ареал на морския орел (Haliaeetus albicilla). Легенда: Светлозелено – район на гнездене; тъмнозелено – район на уседнал начин на живот (не напускат района целогодишно); синьо – район на зимуване. Карта: The Engineer, 2005, CC-SA 3.0, Wikimedia

Доброволци за ефективно бъдеще

В проучването и мониторинга на морския орел в България са привлечени 15 доброволци из различните места, където се провеждат наблюдения. Това изглежда обичайно – повечето проекти по проучване и опазване на биоразнообразието привличат доброволци от различни сфери. Но наблюденията над морските орли са твърде различни от наблюденията на езерни птици например – посещенията на заблатените, обрасли в лиани острови костват огромно физическо усилие.

За да подготви екипа си, БДЗП провежда над 10 обучения за начините за мониторинг на вида и проучване на застрашаващите фактори.

Създадената група от доброволни сътрудници ще продължи с дейностите по проучванията на вида през настоящата година и занапред.

snimka-ot-proekta

Надежда за бъдещето опазване на морския орел дават и проведените 13 презентации за вида пред  ученици. Те са осъществени в 12 средни училища в Свищов, Белене, Козлодуй, Плевен, Русе и Бургас. Децата проявяват огромен интерес и въпреки сложните организационни предизвикателства на провеждането на „урок на открито“, БДЗП реализира цели пет излизания с ученици до местообитанията на орлите за монтиоринг. Създадени са и благотворни контакти с учителите – най-вече преподаватели по биология –  и училищните настоятелства в районите на въпросните градове.

Работа с рибовъдни и горски стопанства

Особен акцент в проекта са срещите с рибовъди, арендатори и ловни дружини. Повечето собственици и арендатори на рибни стопанства силно „недолюбват“ грабливите и рибоядните птици – и птиците изобщо, тъй като естественият им начин на хранене включва именно лов на риба. От друга страна ловците имат склонност да отстрелват едри грабливи птици – най-вече заради размера им. В този смисъл срещите на БДЗП с тези общности наподобяват разходка „в леговището на вълка“. Но само на пръв поглед.

Изненадващо, много от рибовъдите възприемат положително призива да опазват морския орел. „Те са наясно, че с тази малка численост птиците няма как да ощетят съществено рибарниците“, размишлява Свилен Чешмеджиев. „Разбраха, че този вид не нанася големи щети на техните стопанства“.

Проведени са срещи с 5 собственици на рибовъдни стопанства и 6 ловни дружини в Свищов, Белене, Козлодуй и Бургас за дискутиране на проблемите, свързани с опазването на вида в България, хранителните местообитания и конфликтите с арендаторите на рибарници.

Много от ловците също възприемат положително призива да не „гърмят“ едрата, защитена птица. „Има тенденция на промяна на нагласите на ловците през последните години. Те вече не се стремят да отстрелват какви да е животни“, посочи Чешмеджиев. По думите му, мнозинството от ловците, изслушали данните, са настроени положително и приемат много сериозно призива за опазване на застрашения вид. Разбира се, има и известен процент скептици.

Като цяло обаче нагласата е толкова променена, че след края на проекта дори има няколко случая,  в които ловци и рибари сигализират за открити гнезда и наблюдения на морски орли. „Получавахме имейли, обаждания, викаха ни да ни покажат новооткрито гнездо – тези птици понякога имат по 3-4 гнезда и не всякога успяваме да регистрираме всички“, обясни ръководителят на проекта.

Бъдещи мерки

morski-orli_02

Конкретен план за бъдещото опазване на морския орел е изготвен в БДЗП именно на  базата на проведеното миналата година наблюдение и преброяване. Набелязани са отделни мерки за мониторинг и опазване на всяко отделно гнездо.

В момента започва „новият сезон“ за тези птици у нас – очаква се излюпването на малките орлета. Обичайно една двойка морски орли има по две яйца, от които се излюпват две малки, но като част от хищническата си природа скоро по-силното изяжда по-малкото. Така най-често една двойка успява да отгледа по един млад орел на година. Изключение са годините, в които храната за тези птици е толкова богата, че успява да задоволи глада на малките така, че да не се изяждат взаимно.

Предвид всички тези факти може да се очаква, че популацията на морските орли постепенно, макар и не бързо, ще се увеличава.

morski-orli_05

 

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*