ЕК зове за строги стандарти за регулиране на гражданските „дронове“

Снимка: heimkinothx, CC-1.0

Европейската комисия предложи днес да се въведат нови строги стандарти за регулиране на експлоатацията на граждански безпилотни летателни апарати (дистанционно управляеми летателни системи, БЛА или просто „дронове“). Новите стандарти трябва да обхванат безопасността, сигурността, правото на неприкосновеност на личния живот, защитата на данните, застраховането и отговорността. Целта е да се позволи на европейската индустрия да се превърне в световен лидер на пазара за тази нова технология, като в същото време се осигурят всички необходими защитни мерки.

Снимка: heimkinothx, CC-1.0
Снимка: heimkinothx, CC-1.0

Гражданските безпилотни летателни апарати се използват все по-често в Европа, особено в страни като Швеция, Франция и Обединеното кралство. Прилагат се в различни сектори. Екологията и гражданската защита са сред най-силно заинтересованите от тези  технологии. БЛА могат, например, да проведат инспекция на вътрешността на опасна офшорна нефтена платформа – нещо, което е доста опасно за човек. Могат да се използват за откриване и наблюдение на горски пожари. Прилагат се за наблюдение на наводнения, разливи и други бедствия, при които е невъзможно човешка сила да обходи даден регион, за да констатира състоянието и щетите. Също така са приложими за огледи на разрушени мостове и ЖП линии, за изследване на големи терени с насаждения и т.н.

Използването на БЛА обаче се регламентира от доста слаба и фрагментирана регулаторна рамка. Прилагат се основните национални правила за безопасност, но те се различават в отделните държави от ЕС и редица ключови предпазни механизми не се разглеждат по последователен начин.

Технологиите за граждански безпилотни летателни апарати се усъвършенстват и съществува голям потенциал за растеж и създаване на работни места. Според някои оценки през следващите 10 години те биха могли да се равняват на 10 % от авиационния пазар. Това са 15 милиарда евро годишно. Заместник-председателят Сийм Калас  посочи: „Подходящият момент да се направи това, и то на европейско ниво, е сега. Това е така, понеже самото определение на дистанционно управляемите въздухоплавателни средства подсказва, че те ще прекосяват националните граници, а тяхното производство все още е в начален етап на развитие. Имаме възможност да определим единен набор от правила, по които всеки да може да работи, точно както е за по-големите въздухоплавателни средства.“

Новите стандарти ще обхващат следните области:

Строги правила за целия ЕС относно разрешителните за безопасност. Безопасността е първостепенен приоритет за политиката на ЕС в областта на въздухоплаването. Стандартите на ЕС ще бъдат основани на принципа, че гражданските безпилотни летателни апарати (дистанционно управляемите летателни апарати) трябва да осигуряват ниво на безопасност, което да е равно на пилотираните авиационни действия. Европейската агенция за авиационна безопасност ще започне разработването на специфични стандарти за целия ЕС за дистанционно управляемите безпилотни въздухоплавателни средства.

Строги проверки, свързани с неприкосновеността на личния живот и защитата на данните. Данните, събрани от дистанционно управляемите безпилотни въздухоплавателни средства, трябва да са в съответствие с приложимите правила за защита на личните данни, а органите за защита на данните трябва да наблюдават последващото събиране и обработване на лични данни. Комисията ще прецени как да се гарантира пълното прилагане на правилата за защита на личните данни и към дистанционно управляемите безпилотни въздухоплавателни средства и ще предложи промени или специфични насоки, където това е необходимо.

Стриктен контрол за гарантиране на сигурността. Гражданските безпилотни летателни апарати могат да бъдат обект на потенциални противозаконни действия и заплахи за сигурността, както е и с другите въздухоплавателни средства. Европейска агенция за авиационна безопасност ще започне работа по разработването на необходимите изисквания за сигурност, особено за защита на информационните потоци, а след това ще предложи конкретни правни задължения за всички участници (напр. управлението на въздушното движение, операторите, доставчиците на телекомуникационни услуги), които да бъдат приложени от националните органи.

Ясна рамка за отговорност и застраховане. Настоящият режим за застраховане на трети страни е установен най-вече с оглед на пилотирани въздухоплавателни средства, при които масата определя минималната застрахователна сума (минималната маса е 500 kg). Комисията ще направи оценка на необходимостта от изменение на настоящите правила, за да се вземат предвид особеностите на дистанционно управляемите безпилотни въздухоплавателни средства.

Рационализиране на научноизследователската и развойната дейност и подкрепа за новата индустрия. Комисията ще оптимизира работата по научноизследователската и развойната дейност, в частност фондовете за НИРД на ЕС, управлявани от Съвместното предприятие SESAR (Единно европейско небе), за осигуряване на максимално кратки срокове за въвеждане на дистанционно управляемите летателни системи в европейското въздушно пространство. МСП и предприятията, започващи дейност в сектора, ще получат индустриална подкрепа за разработването на подходящи технологии (програмите „Хоризонт 2020“ и COSME).

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*