ВЕИ в Европа вървят към свободния пазар (бавно)

Европейската комисия прие нови правила за държавната подкрепа за проекти в областта на опазването на околната среда и енергетиката. Насоките ще подкрепят държавите-членки в постигането на техните еко-цели за 2020 г. Същевременно те трябва да отговорят и на изкривяванията на пазара, които могат да произтекат от субсидиите, предоставяни за възобновяеми енергийни източници.

Накратко, насоките насърчават постепенен преход към пазарно-базирани модели за подкрепа за възобновяемите енергийни източници. Осигряват се критерии за това как държавите-членки могат да освободят енергоемки компании, които са особено уязвими откъм международна конкуренция, от таксите, събирани за подкрепа на възобновяемите енергийни източници. Новите насоки включват и нови разпоредби относно помощите за енергийна инфраструктура и производствени мощности с цел укрепване на вътрешния енергиен пазар и гарантиране на сигурността на доставките.

alternative-21615_1280

„Време е възобновяемите източници на енергия да се присъединят към пазара,“ категоричен бе заместник-председателят на Комисията, отговарящ за политиката за конкуренцията, Хоакин Алмуня. „Новите насоки осигуряват рамка за изготвянето на по-ефективни мерки за държавно подпомагане, които да отразяват пазарните условия, по един постепенен и прагматичен начин. Европа трябва да изпълни своите амбициозни енергийни и климатични цели на възможно най-ниска цена за данъкоплатците и без неоправдано нарушаване на конкуренцията в рамките на единния европейски пазар.“

Забележителният ръст на енергията от възобновяеми източници през последните години опмогна много за постигане на напредък по отношение на целите за опазване на околната среда. Това обаче доведе и до сериозни нарушения на пазара и увеличаване на разходите за потребителите. Комисията е отрзила тези съображения в новите насоки , които ще бъдат валидни от 1 юли 2014 г. до края на 2020 година.

Основните положения в насоките включват:

Постепенно въвеждане на пазарни механизми: Някои технологии за възобновяема енергия са достигнали етап на зрялост, което налага тяхното интегриране в пазара. За да се увеличи ценовата ефективност и да се ограничат нарушенията на свободния пазар, новите насоки предвиждат постепенното въвеждане на конкурентни тръжни процедури за разпределяне на държавната подкрепа. Същевременно на държавите-членки се предлага гъвкавост, за да се вземат предвид конкретните национални специфики и обстоятелства.

Пилотна фаза през 2015 г. и 2016 г. ще позволи да се тестват конкурентните тръжни процедури с малък дял от новите електрически мощности. Насоките също така предвиждат постепенна замяна на преференциалните тарифи с преференциални премии, които осигуряват на възобновяемите енергийни източници контакт с пазарните сигнали. Малките инсталации ще се ползват от специален режим и все пак могат да бъдат подкрепяни с преференциални тарифи или еквивалентни форми на подкрепа.

Насърчаване на конкурентоспособността на европейската промишленост: Таксите, налагани с цел финансиране на помощите за възобновяема енергия, съставляват все по-голям дял от сметките за ток на потребителите. Това представлява много висока тежест за някои енергоемки компании, особени такива, които са изложени на силна международна конкуренция. Затова насоките позволяват намаляване на тежестта за ограничен брой енергоемки сектори, определени за целия ЕС. На държавите-членки ще бъде позволено да намалят тежестта за някои енергоемки компании и от други сектори.

Подкрепа за трансграничната енергийна инфраструктура в полза на единния европейски енергиен пазар: Насоките включват критерии за подпомагане на енергийната инфраструктура с акцент върху проекти, които подобряват трансграничните енергийни потоци и насърчават развитието на инфраструктурата в по-слабо развитите региони на Европа.

Друга нова функция е решението да се позволи на помощ за гарантиране на адекватно производство на електроенергия – в случаите, когато е налице реален риск от недостатъчен капацитет. Това ще позволи на държавите-членки да въведат така наречените „капацитетни механизми“ –  например за насърчаване на производителите да изграждат нови производствени мощности или да за насърчаване на потребителите да намалят консумацията на електроенергия в пиковите часове.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*