Европейската комисия дава 282,6 млн. евро за 225 нови еко-проекта

Снимка: ejaugsburg, CC-1.0

Европейската комисия одобри финансирането на 225 нови проекта по програмата LIFE+ на Европейския съюз за околната среда. Избраните проекти са представени от организации от всички 28 държави-членки на ЕС. Те обхващат дейности, свързани с опазването на природата, изменението на климата и политиката в областта на околната среда, както и информирането и комуникациите по екологични проблеми в Европа. По проектите ще бъдат инвестирани общо около 589,3 млн. евро, от които 282,6 млн. евро ще бъдат предоставени от ЕС.

В отговор на последната покана на Комисията с краен срок юни 2013 г. за представяне на предложения тя получи 1 468 предложения. От тях 225 бяха избрани за съфинансиране по трите компонента на програмата: LIFE+ „Природа и биологично разнообразие“, LIFE+ „Политики и управление в областта на околната среда“ и LIFE+ „Информация и комуникации“.

Снимка: ejaugsburg, CC-1.0
Снимка: ejaugsburg, CC-1.0

1) Чрез проектите по LIFE+ „Природа и биологично разнообразие“ се подобрява природозащитният статус на видове и местообитания, застрашени от изчезване. От получените 342 предложения Комисията избра за финансиране 92 проекта на партньорства между природозащитни организации, държавни органи и други участници. Проектите ще се ръководят от бенефициери от 25 държави членки и общите инвестиции в тях са на стойност 262,5 млн. евро, от които ЕС ще предостави около 147,9 млн. евро. Повечето от проектите (79) са по направлението „Природа“, като ще допринесат за прилагането на Директивата за птиците и/или Директивата за местообитанията и за мрежата „Натура 2000“. Останалите 13 проекта са по направлението „Биологично разнообразие“ на LIFE+ за пилотни схеми за решаване на по-общи проблеми на биологичното разнообразие.

2) Проектите по LIFE+ „Политики и управление в областта на околната среда“ са с пилотен характер и допринасят за разработването на новаторски идеи, технологии, методи и инструменти. От получените 961 предложения Комисията избра за финансиране 125 проекта на широк кръг организации от публичния и частния сектор. Избраните проекти ще се ръководят от бенефициери от 22 държави членки и общите инвестиции в тях са на стойност 318,5 млн. евро, от които ЕС ще предостави около 130,8 млн. евро.

По този компонент на програмата Комисията ще предостави над 41,2 млн. евро за 33 проекта(с общ бюджет от 109,4 млн. евро), които са пряко свързани с борбата срещу изменението на климата. Избраните проекти, които ще бъдат осъществени в Австрия, Белгия, Германия, Испания, Франция, Гърция, Италия, Люксембург, Нидерландия, Полша, Швеция и Обединеното кралство, са посочени в приложението към настоящото съобщение за медиите. Много проекти за решаването на други проблеми също ще окажат непряко въздействие върху емисиите на парникови газове.

Други важни области, на които са посветени проекти, включват отпадъците и природните ресурси, иновациите, водите и химикалите.

3) Чрез проектите по LIFE+ „Информация и комуникации“ се разпространява информация и се повишава осведомеността по екологични проблеми. От получените 165 предложения Комисията избра за финансиране осем (8) проекта на широк кръг природозащитни и/или екологични организации от публичния и частния сектор. Проектите ще бъдат осъществени в шест държави членки — Австрия, Кипър, Гърция, Унгария, Полша и Румъния, като по тях ще се инвестират общо 8,3 млн. евро, от които ЕС ще предостави около 3,9 млн. евро.

Половината от осемте проекта са свързани с политиката на ЕС в областта на околната среда, три са насочени към повишаване на осведомеността относно проблеми по защитата на природата и биоразнообразието, а последният е посветен на предотвратяването на горски пожари.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*