Oбщата селскостопанска политика пренебегва въпросите, свързани с водите

В публикувания днес доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) се посочва, че целите на политиката на ЕС за водите са само частично интегрирани в общата селскостопанска политика (ОСП). По време на одита бяха отбелязани слабости в двата инструмента, които понастоящем се използват за интегриране на въпросите за водите в ОСП (по-специално кръстосаното спазване и развитието на селските райони), и бяха констатирани закъснения и слабости в прилагането на рамковата директива за водите.

„За нуждите на земеделието обикновено се използва голямо количество вода — в Европа около една трета от общото потребление на вода се дължи на земеделието; то е и основен източник за натиск върху водните ресурси, по-специално посредством замърсяването на водите с хранителни вещества,“ заяви Кевин Кардиф, член на ЕСП, отговарящ за изготвянето на доклада. „Въпреки че е констатиран напредък, Комисията и държавите членки трябва по-успешно да интегрират въпросите, свързани с водите, в общата селскостопанска политика с оглед осигуряване на дългосрочно устойчиво използване на водите“.

bubbles-51675_640
Снимка: werner22brigitte, CC-1.0

Разходите за ОСП представляват почти 40 % от бюджета на ЕС (над 50 млрд. евро за 2014 г.). и посредством ОСП ЕС се стреми да промени земеделските практики, които засягат водите.

Одиторите на ЕС провериха дали целите на политиката на ЕС за водите са правилно и ефективно отразени в ОСП, както на стратегическо ниво, така и на ниво изпълнение. Това беше извършено посредством анализ на двата инструмента, които са използвани за интегриране в ОСП на целите на политиката на ЕС за водите: кръстосаното спазване — механизъм, обвързващ някои плащания от ОСП със спазването на специфични екологични изисквания, и фондът за развитие на селските райони, който предоставя финансови стимули за дейности за подобряване на качеството на водите, надхвърлящи задължителните изисквания.

ЕСП заключи също така, че липсва достатъчна осведоменост на ниво ЕС, както и в различните държави членки, относно натиска върху водите в резултат на земеделски дейности, както и относно начина, по който този натиск се развива.

Според Кардиф, „необходимо е държавите членки да положат повече усилия за съгласуване на техните програми за развитие на селските райони с действията им за опазване на водните ресурси, както и да преодолеят проблемите, свързани със забавянето на прилагането на рамковата директива за водите. Въпреки че получената от Комисията обратна информация е положителна, има още много резултати, които трябва да се постигнат“.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*