Справянето с бедността е възможно сaмо чрез устойчиво развитие

res-400Справянето с бедността в ново време е възможно само чрез устойчиво развитие, което щади нашата планета и обещава добробъдеще за следващите поколения. Това е позицията на ЕК, която днес прие съобщение, с което дава своя принос за позицията на ЕС в международните преговори за Целите за устойчивото развитие (ЦУР), в контекста на последващите действия по Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР).

С ЦУР международната общност предвижда да засили ангажимента си за изкореняване на бедността и подкрепа за устойчивото развитие — предизвикателства, които засягат живота на сегашните и бъдещите поколения. В съобщението на Комисията се описват основните принципи и се предлагат приоритетни области и потенциални цели за периода след 2015 г., като стъпка към определянето на ограничен брой цели в областта на устойчивото развитие.

„Необходима е нова рамка за мобилизирането на международната общност да се справи с взаимосвързаните предизвикателства за премахването на бедността и подобряването на благосъстоянието, като същевременно се гарантира постигането на устойчиво развитие съобразно възможностите на планетата,“ коментира европейският комисар за околната среда Янез Поточник.

Европейският комисар по развитието Андрис Пиебалгс добави: „Факт е, че за пръв път светът разполага с технологията и ресурсите за изкореняване на крайната бедност в рамките на нашето поколение. Трябва на всяка цена да се справим с този проблем, тъй като няма да имаме никакво извинение в случай на неуспех. Това може да се постигне единствено посредством устойчив растеж и развитие. Нужно е да намерим решения с истински баланс между икономическите, социалните и екологичните цели. Трябва да мобилизираме правителствата, но и гражданското общество, частния сектор и гражданите, за да създадем глобална рамка, гарантираща достоен живот за всички.“

Предложението на Комисията призовава за справяне с проблеми от световно значение: бедността, неравенството, здравеопазването, продоволствената сигурност, образованието, равенството между половете, водоснабдяването и канализацията, устойчивата енергетика, достойният труд, устойчивият и приобщаващ растеж, устойчивото потребление и производство, биологичното разнообразие и влошаването на състоянието на земята, моретата и океаните.

В рамката за периода след 2015 г. следва да се наблегне на стремежа към подход, основаващ се на зачитането на правата и да бъдат обхванати правосъдието, равенството и равнопоставеността, доброто управление, демокрацията и принципите на правовата държава, мирните общества и свободата от насилие.

Съобщението следва да бъде обсъдено от Съвета на министрите и Европейския парламент. В резултат от това обсъждане ЕС ще заеме позицията си при преговорите на равнище ООН и ще даде своя принос при подготовката на доклада на генералния секретар на ООН относно рамката за периода след 2015 г., очакван по-късно тази година. Заключенията на отворената работна група се очаква да бъдат публикувани през следващия месец.

1 коментар

  1. Досега хората са мислили и работили за себе си и затова са дошли до безизходно положение. Един ден любовта ще застане над всичко.На Земята най-висшата дейност е от Любов. Има дейност, която е по- горе от обикновената, това е дейността, подбудена от Любовта. Това е, когато човек жертва себе си за другите.Когато отиваш да работиш от Любов и там се плаща, но по друг начин.От труда човек трябва да премине към работата. Това е висшата дейност, пътят към Свободата. Днес имаме труд, но нямаме още работа.Човек, като работи за някого, харчи Божествена енергия, която не може да се плати, затова не трябва да му се плаща. Ако му се дава нещо, то ще бъде възнаграждение от Любов, а не плащане. В работата не трябва да има никакъв материален обект.Всеки ще работи без да му се плаща. Това ще стане в бъдеще. Докога човек ще се мъчи? Докато започне да работи от Любов. Истинският морал седи в това – всяко нещо, което човек върши, ще бъде продиктувано от Любовта. Дето няма Любов, там има престъпления, лъжа, зло. Онази река, която полива твоята градина, колко й плащаш за поливането? Ако малката река може да направи услуга без пари, защо човек не може да направи същото? Този въпрос трябва да се разбере по-широко. Не очаквай пари за своята работа, не очаквай благодарност и признателност; то е все едно, че очакваш заплата. А ти ще работиш без да очакваш нещо.
    Благото на всички е и благо на всеки един.Има достатъчно хляб, дрехи и всичко, но тези блага не са правилно разпределени.Благата на Природата трябва да бъдат достояние на всички, всички да се ползват от тях.Ако ще има обществен строй, той да бъде строй на Справедливостта. Равенството не значи изравняване, но на всекиго да се дадат условия и права според степента на неговото развитие. При всички постижения, които днес хората имат: наука, изкуство, техника, обществена уредба, изобилие на стопански блага, едно не им достига – Любовта. Само при Любовта всички тези постижения ще бъдат благословени, ще представляват блага за всички. Само при Любовта ще се осмислят и използват правилно. Не приемат ли Любовта, хората ще изгубят всичко, всичко сами ще разрушат.

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*