Обществено допитване търси мнения за метода „без нетна загуба“ в биоразнообразието

Европейската комисия започна он-лайн консултация, за да потърси мнението на гражданите относно една бъдеща инициатива на ЕС за спиране на загубата на биологично разнообразие. Биоразнообразието – естествения свят, който ни заобикаля – постоянно намалява по света, често в резултат на човешката дейност. Дори и когато се правят усилия да се сведат до минимум такива щети, все пак често има остатъчен ефект. Ако искаме да спрем намаляванетона биоразнообразието, загубите, произтичащи от човешки дейности, трябва да бъдат балансирани от „печалби“: когато постиженията в опазването и развитието на биоразнообразието са най-малко еквивалентни на загубите, ще бъде спазен принципът „без нетна загуба“.

Постигането на принципа „без нетна загуба“ изисква всички планирани промени, които се очаква да окажат въздействие върху биоразнообразието, да се случват съгласно строга „йерархия за смекчаване“, чрез която се дава приоритет на 1) избягване или предотвратяване на отрицателните въздействия, 2) когато не могат да бъдат избегнати въздействия, свеждане до минимум на щетите и рехабилитация на тяхното въздействие, и 3) компенсиране на остатъчните неблагоприятни въздействия.

bumblebee-19027_640

Европейският съюз и неговите държави-членки разполагат с набор от законови мерки и политики, посветени на опазването на биологичното разнообразие, но въпреки това продължаваме да губим още и още от биоразнообразието всяка година. В момента почти 25% от европейските животински видове са застрашени от изчезване, а повечето от екосистемите в Европа се разпадат. Все още има много пропуски в законодателството и политиките, особено извън защитените зони от Натура 2000. Инициативата „без нетна загуба“ има за цел да запълни някои от тези пропуски.

Някои държави-членки като Франция и Германия вече са вградили принципа „без нетна загуба“ в законодателството си.

Допитването търси становищата на заинтересовани граждани, обществени власти, бизнеса и неправителствените организации и техните виждания за бъдещата инициатива „без нетна загуба“ на равнище ЕС. Всякакви идеи и коментари са добре дошли за това как е най-добре да се развие политиката, как да се гарантира, че въздействията са избегнати, сведени до минимум и компенсирани; какви да са обхватът и мащабът на инициативата; които причинители на загуба на биологично разнообразие кои икономически сектори да се включат.

Консултацията ще тече онлайн до 26 септември.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*