Обществено обсъждане на нови мерки относно екодизайна към продуктите

Министерството на икономиката публикува на своя сайт проект на ПМС за допълнение на Наредба за допълнителните мерки съгласно Директива за определяне на екодизайна към продуктите, свързани с енергопотреблението.

laundry-saloon-567951_640

С наредбата за допълнителните мерки от 2010 г. се определиха процедурите за оценяване на съответствието на конкретните продуктови групи от обхвата на приетите регламенти, съгласно чл. 15 на рамковата Директива 2009/125/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението, с изискванията за екопроектиране. До 2013 г. бяха приети 20 такива регламента. През 2014 г. бяха приети и публикувани в „Официален вестник“ на ЕС още два регламента, което налага наредбата да бъде допълнена, за да може да се осигури прилагането на процедурите за оценяване на съответствието и за новите две продуктови групи.

С Регламент (ЕС) № 813/2013 се отменя Директива 92/42/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година относно изискванията за ефективност на нови бойлери за топла вода с течно или газово гориво, с изключение на член 7, параграф 2, член 8 и приложения III-V от нея. С разпоредбите на чл. 7, параграф 2 и приложения III-IV се въвеждат процедури за оценяване на съответствието различни от стандартните две процедури, а с разпоредбите на чл. 8 и приложение V се въвеждат изисквания към нотифицираните органи, което липсва в другите приети регламенти.

Тъй като структурата на Наредбата за допълнителните мерки от 2010 г. не позволява да бъдат въведени изискванията на чл. 7, параграф 2, чл. 8 и приложения III-V от Директива 92/42/ЕИО без в нея да бъдат направени значителен обем изменения и допълнения, е целесъобразно да се приеме нова Наредба за допълнителните мерки, като старата Наредба за допълнителните мерки от 2010 г. и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на котли за гореща вода, предназначени за работа с течни или газообразни горива, по отношение на коефициента на полезно действие, с която са въведени изискванията на Директива 92/42/ЕИО бъдат отменени.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*