Еколози се обявиха против удължаването на живота на ядрени реактори в Украйна

nuclear_sxc_hu

Фондовете на ЕБВР и Евратом не бива да подкрепят решението на Украйна за удължаване живота на ядрени реактори, което е в нарушение с политиките на ЕБВР и европейското законодателство. Това се казва в отворено писмо, изпратено от еколози до финансовия минисътр Владислав Горанов, който е гуверньор за България в ЕБВР, и Ивелина Василева, министър на околната среда и водите. „Нашето искане е да се защитят правата на гражданите на ЕС в рамките на плановете на Програмата за подобряване безопасността на АЕЦ (Nuclear Power Plant Safety Upgrade Program) в Украйна“, казват еколозите от екологичното сдружение “За Земята – Приятели на Земята България”. Ето какво гласи тяхното писмо:

Евратом и ЕБВР съфинансират тази програма, която включва модернизация на всички 15 действащи реактора в Украйна. Повече от 50% от предвидените мерки целят да бъдат част от планирано удължаване на експлоатацията на ядрени съоръжения, които се смятат за рискови.

В предстоящите месеци два 1000 МВ-тови реактора предстои да достигнат предела на проектния си живот – Южна Украйна 2 (май 2015) и Запорожка 1 (декември 2015). Предвидения проектен живот на други 7 реактора изтича в следващите 4 години. Програмата за безопасност се очаква да бъде приключена през 2017 г.

Два реактора – Ривне 1 и Ривне 2, получиха удължение на експлоатационния срок още през 2010 г с цели 20 години без никаква адекватна оценка за въздействието върху околната среда и здравето на хората в Украйна и съседните страни. В този случай Комитетът, отговорен за прилагането на Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда (към която за кратко ще реферираме като “Еспо конвенцията”) се произнесе, че Украйна е била в нарушение на Еспо конвенцията.

Подходът на Правителството на Украйна остава непроменен. Съседните страни – като споделящи риска от ядрен инцидент според текстовете на Еспо конвенцията – не са получили никаква нотификация от правителството на Украйна до момента.

Предвид факта, че удължаване на живота на реакторите на Украйна може да има драматични последици за съседните страни, както и за редица страни членки на ЕС, граждански организации в Румъния, България, Унгария, Словакия и Словения изискваме от правителствата си да предприемат действия според чл. 3.7 от Еспо конвенцията. Искаме гражданите в нашите страни да имат глас в процеса на провежданите консултации. Липсата на действие оставя нас, гражданите на ЕС, без възможност да упражним правата, конституирани в Конвенцията за достъп до информация, гражданско участие при вземането на решения и достъп до правосъдие по въпросите на околната среда (Архуска конвенция), Директивата за ОВОС и Еспо конвенцията.

По наше разбиране ЕБВР има ангажимент да приложи, включително и към гореописаната програма, принципите, стандартите и и процедурите, предвидени от Европейското и международното право, а имено Архуската конвенция, директивата по ОВОС и Еспо конвенцията.

Пренебрегвайки задължението да изготви оценка на въздействието върху околната среда и да нотифицира съседните страни за протичащите процеси по вземане на решение за реакторите Южна Украйна 2, Украйна отново действа в нарушение на международните си задължения, включително и в нарушение на ангажиментите си към ЕБВР.

Според изявленията на управителните органи на ЕБВР, кредитът, отпуснат от банката, е факт от 27 януари 2015 г. и тръжните процедури по проекта се провеждат.

По гореизброените причини се обръщаме към Вас с искане да предприемете стъпки за замразяване на този кредит, докато не бъде проведена пълноценна трансгранична процедура по ОВОС според международните споразумения, от които Украйна е част. Окончателните решения за финансиране на дейностите по удължаване живота на рекаторите Южна Украйна 2 и Запорожка 1 не бива да се вземат преди приключване на трансграничните консултации и вземането предвид на резултатите от тях. Само така ще се гарантира, че няма нарушаване на правата на европейските граждани в проекти, финансиране със средства на ЕС.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*