Държавна агенция поема поддръжката на язовирите

dam-209757_640

Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, който регламентира контрола по изпълнение на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническото състояние. Нормативът касае и безопасната им експлоатация и изпълнението на дейности по извеждането им от експлоатация до възстановяване на технологичната и конструктивната сигурност или по ликвидирането им. Контролът се възлага на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

С предлаганите промени в Закона за водите се осигурява въвеждането на принципа „замърсителят плаща” и законовите механизми за възстановяване на ресурсните разходи и разходите за околна среда в рамките на възстановяването на разходите за водни услуги за възможно най-широк кръг услуги. Това е елемент от изпълнение на предварителните условия за предоставяне на средства от европейските фондове за програмен период 2014-2020 г.

Отстраняват се и пропуски в транспонирането на Директива 2000/60/ЕО за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите относно оценката и управлението на риска от наводнения в българското законодателство и избягване на процедура за нарушение.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*