Стара Загора ще рециклира и оползотворява битовите отпадъци

Стара Загора ще сепарира около 52 000 тона битови отпадъци годишно. Това ще позволи отпадъчните материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата, и подобни отпадъци от други източници, да бъдат подготвяни за повторна употреба и рециклиране. 

_________7_20150423_1798186037

Модерната сепарираща инсталация е изградена от ДЗЗД „Консорциум Екологичен център – Стара Загора“, Пловдив и вече работи. Там ще се третират смесени битови отпадъци, генерирани на територията на общината. Засега останалите след сепариране отпадъци ще бъдат транспортирани до съществуващото Общинско депо за неопасни отпадъци в местността „Мандра баир“. След завършването на Регионалния център за управление на отпадъците – Стара Загора, те ще бъдат извозвани там.

Фирмата е избрана чрез процедура, проведена по реда на Закона за обществените поръчки и с нея е сключен договор за предоставяне на услуги по предварително третиране. Консорциумът осигурява предаването на сепарираните отпадъци за последващо оползотворяване (вкл. рециклиране и термично оползотворяване) на съответните предприятия, лицензирани за такава дейност.

Фирмата има задължението да отсортира минимум 30% отпадъци за последващо оползотворяване, спрямо входа от общото тегловно количество смесен битов отпадък за годишен период, доставен от община Стара Загора. За изпълнение на услугата по предварително третиране, чрез сепариране, Община Стара Загора ще заплаща на изпълнителя възнаграждение, определено по цена на тон сепариран отпадък, който не е предназначен за депониране към съответното депо на Община Стара Загора.

Специалисти от Община Стара Загора ще осъществяват пряк контрол върху изпълнението на дейностите, предмет на договора. За неизпълнение на условията му са предвидени санкции и неустойки.

Срокът на договора е 5 години.

Инсталацията включва зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт и автомобилна везна за отчитане на теглото; зона за разтоварване на постъпващите отпадъци; основна зона за осъществяване на дейността по предварително третиране на отпадъците и складова зона.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*