Плевен разработва план за устойчива градска мобилност

group-609640_1280

Консултативен съвет по транспорта в град Плевен ще трябва да изработи план, чрез който транспортът в града да стане екологичен и устойчив. Този план ще обхване промени, свързани с автомобилния трафик, паркирането в града, градския транспорт, електрическите превозни средства, велосипедната инфраструктура, пешеходните удобства и др. А това община Плевен участва в изпълнението на Проект „BUMP – Планове за устойчива градска мобилност”, финансиран от Хоризонтална програма „Интелигентна енергия-Европа” на Европейския съюз.

В рамките на проекта е предвидено разработването и приемането на План за устойчива градска мобилност на Плевен за периода 2015-2025 г.

На този етап са извършени предварителни проучвания, които идентифицираха следните 20 съществени казуса, свързани с градската мобилност:

 1. непрекъснато се увеличава броят на автомобилите;
 2. местата за паркиране са крайно недостатъчни, а организацията на паркирането дава незадоволителни резултати;
 3. общественият градски транспорт трудно конкурира личния и таксиметровия превоз;
 4. комплицирано е дори постепенното преминаване от автомобилен към по-екологичния електротранспорт;
 5. качеството на транспортните услуги е неудовлетворително;
 6. делът на велотранспорта е твърде малък;
 7. регистрира се нарастване на трафика, при това той има смесен характер, със силна концентрация в централните зони на града, а обходни маршрути за транзитния (пътнически и товарен) поток няма;
 8. за товарно-разтоварни и разносни (доставки) дейности няма часови ограничения, освен регламентиран пропускателен режим за определени улици със забрана за влизане, спиране и паркиране, както и за максимален обем (тегло) на товарите до 3,5 т. при преминаване през пешеходна зона;
 9. инфраструктурата се претоварва от трафика и се амортизира по-бързо;
 10. сериозен е недостигът на финансовите средства, необходими за поддържането и развитието на транспортния сектор;
 11. увеличават се задръстванията и закъсненията, вкл. се появяват места с недостатъчна пропускателна способност от логистичната верига, а между основните ползватели на пътната мрежа липсват комуникации и координация, както и единство на технологичните процеси или коопериране на експлоатационната дейност;
 12. организацията, управлението и контролът на транспорта са с ниска ефективност;
 13. бавен е процесът по внедряването на интелигентни транспортни системи;
 14. нанасят се екологични щети от вредни емисии във въздуха и шумово замърсяване;
 15. повишава се честотата на пътни злополуки;
 16. нарастват здравословните проблеми на населението;
 17. културата на поведение при пешеходци и водачи на превозни средства е на ниско ниво, поради което правилата за движение се нарушават твърде често и възникват инциденти;
 18. намалява безопасността и сигурността на придвижването;
 19. отчитат се високи стойности на енергопотреблението;
 20. инкасират се икономически и финансови загуби.

От този списък бяха селектирани 5-те най-значими казуса:

 • поддържане на транспортната инфраструктура в добро техническо и експлоатационно състояние, адекватно на обществените потребности, а в отделни участъци е или неподходящо изградена, или недостатъчна, за да се развие успешно велотранспорта и осигури безпрепятственото придвижване пеша;
 • трафикът нараства, при това той има смесен характер (пътнически и товарен), със силна концентрация в централните зони на града, а обходни маршрути за транзитния не са изградени, което увеличава задръстванията и закъсненията, вкл. се появяват места с недостатъчна пропускателна способност от логистичната верига, а между основните ползватели на пътната мрежа липсват комуникации и координация, както и единство на технологичните процеси или коопериране на експлоатационната дейност;
 • оторните превозни средства, включително преобладаващ процент от масовия градски транспорт, освен че в голямата си част са физически остарели и амортизирани, използват вискоразходно конвенционално гориво и отделят замърсяващи емисии на CO2 и други вредни вещества;
 • сновните параметри на околната среда се влошават поради повишаване на вредните емисии, праховото и шумовото замърсяване.
 • kултурата на поведение при пешеходци и водачи на превозни средства е на не дотам добро ниво, поради което правилата за движение се нарушават твърде често, предизвикват злополучни инциденти с последствия, имащи различна степен на тежест, с негативни проекции в целия социално-икономически спектър.

Очертан бе главният казус: основните ограничения за постигане на устойчива градска мобилност произтичат от липсата на интегритет на транспортната мрежа и услуги, интерпретирани като съвкупност от необходимите по обем и качество информираност, взаимодействие, свързаност, директно придвижване, бързина, сигурност, комфорт, малки капиталовложения, ниска себестойност и екологична защита.

По този повод Община Плевен инициира създаването на Консултативен съвет по транспорта. Целта на този публичен форум е да обсъди, допълни и одобри предложения за проектни идеи и инициативи, направени от страна на всички заинтересовани страни, които ще дадат конкретното съдържание на намеренията за промяна.

За участие в Консултативния съвет по транспорта са поканени: Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, Браншово сдружение на автобусните превозвачи от област Плевен, Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт”, „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Съюз на българските автомобилисти, Клуб за колотуризъм „Плевен“, Спортен клуб по триатлон, УМБАЛ „Д-р Г. Странски” АД, Областно пътно управление, Регионална здравна инспекция, Регионална инспекция по околната среда и водите, Областен отдел „Контролна дейност – Държавна автомобилна инспекция”, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и Областен съвет на „Български Червен Кръст”.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*