МОСВ: Поправките в закона за водите въвеждат такса „замърсителят плаща“

water-243910_1280

Народното събрание прие изменения и допълнения в Закона за водите. Те регламентират контрола по изпълнение на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние, осигуряват безопасността и изпълнението на дейности по извеждането им от експлоатация, до възстановяването на технологичната и конструктивната им сигурност. Контролът се възлага на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). Поддържането на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние да се извършва от оператор, лице с необходимата квалификация.

С измененията в Закона се въвежда такса „замърсителят плаща“ и механизми за възстановяване на състоянието на водното тяло, на което са причинени вреди. Разходите по възстановяването се поемат от субекта, осъществявал дейност, довела до замърсяване.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*