Бургас готви програма за чист въздух

Община Бургас е изготвила проект на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух за периода 2016 – 2020 г и предлага разработката си за обществено обсъждане сред гражданите. Проектът вече е достъпен за предложения, мнения и становища. Всички граждани, неправителствени организации, предприятия и институции, могат да се запознаят с документа от сайта на Община Бургас, в раздел „Околна среда“. Писмени становища и предложения се приемат в срок до 15.02.2016 г. на e-mail: m.nikolova@burgas.bg.

air-sky

Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух се отнася за замърсителите фини прахови частици, озон и серен диоксид. Проектът подробно разглежда и анализира резултатите от системата за мониторинг; характера и оценката на замърсената територия и населението; методите, използвани за оценка и главните източници на емисии – от битово отопление, промишленост и автомобилен транспорт.

Анализът на реализираните мерки за подобряване качеството на въздуха и ефективността им извежда и набелязаните мерки и проекти, които следва да се изпълнят – краткосрочни, но и с дългосрочна перспектива до 2020 г.

Предложени са индикатори за контрол на изпълнение на мерките, както и средствата, необходими за това.

След съгласуване с Министерство на околната среда и водите и РИОСВ – Бургас, предстои отразяване на резултатите от проведеното обществено обсъждане. Тогава проектът на Програма за подобряване качеството на въздуха на Община Бургас ще бъде представен за одобрение в местния парламент.