WWF предлага мерки за ограничаване на злоупотребите в горския сектор

Да се поощри и гарантира максимална публичност при изпълнението на дейности в общинските и държавни горски територии и да се гарантира законният произход на дървения материал на пазара чрез конкретни нормативни изменения – за това настоява природозащитната организация WWF. Виждането на еколозите е оформено в становища, изпратени до Изпълнителната агенция по горите (ИАГ). Повод за това е процедурата по изменението на две наредби към Закона за горите – Наредбата за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и Наредбата за контрола и опазването на горските територии. Подобряването им трябва да ограничи нарушенията на Регламент 995 на Европейския съюз за противодействие на незаконния дърводобив, тъй като според доклад на Европейската комисия от 18 януари той не се прилага ефективно в повечето страни от Съюза.

forest-1149663_960_720

„Повишаването на прозрачността при възлагането на дърводобива и продажбата на дървесина е ключово важно за ограничаване до минимум на злоупотребите и корупцията в горския сектор“, обясни инж. Александър Дунчев, експерт в програма „Гори“ на WWF. „Особено слаба е защитата на публичния интерес и свободната конкуренция при възлагането и изпълнението на дългосрочни договори за дърводобив, на договори без конкурс, както и на договори за продажба на дървесина на корен, при които отсечената дървесина става директно собственост на дърводобивните фирми”.

„Наред с другите ни предложения, смятаме, че е необходимо горските служители, издаващи превозните билети, да отговарят за законността на транспортираната от гората дървесина, за да няма съмнения кой разрешава да бъдат продавани незаконно отсечени дървета – допълва инж. Нели Дончева, ръководител програма „Гори“ във WWF. – В момента отговорността за това на българския пазар да се допуска единствено законно добита дървесина е размита. Припомням, че България е подписала Регламента на ЕС за дървения материал и от 2013 г. е поела ангажимент да гарантира на практика законността на този пазарен сектор.“

Най-съществените изменения и допълнения, за които настояват експертите на WWF, са:

– задължително издаване в електронен вид на всички документи, необходими за превоза и преработването на дървесина чрез обща електронна система;

– поставяне на ограничения във времетраенето на превозните билети за малки разстояния;

– служителят, издаващ превозен билет за транспортиране на дървесина от временен склад, да се уверява и да носи отговорност за законния ? произход;

– гарантиране на публичността на контролната дейност на отделните стопанства;

– прецизиране на маркирането на определените за сеч дървета чрез изискване за ясно отбелязване на номерата на контролната горска марка.

„Прикриването на реално добитите обеми дървесина и липсата на ясни правила за видимост и наличие на номер на марката върху дърветата за сеч са двата най-масови начина за кражби от горите в момента. Така например чрез поставянето на отпечатък от фалшива марка, която наподобява по форма или размер контролната горска марка, за сеч се обозначават много повече от позволените дървета и не съществува механизъм, по който да се регистрира нарушението“ – предупреждава инж. Александър Дунчев.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*