Съдът глобява ЧЕЗ заради замерването на електромерите й

Върховният административен съд утвърди глоба за ЧЕЗ Разпределение България АД във връзка с установените данни, че техническите замервания на електромерите на оператора се извършват приоритетно в лаборатория, която е собственост на друга компания от същата бизнес група. С това ВАС потвърди санкцията, наложена по-рано от Комисията за защита на конкуренцията.

Върховният административен съд в 5-членен състав потвърди общо две решения на Комисията за защита на конкуренцията от м. декември 2008 г., с които на ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ Разпределение България АД бяха наложени имуществени санкции за нарушения на чл. 18, т. 1 и т. 2 от ЗЗК (отм.) и постановено прекратяване на нарушенията, изразяващи се в налагане на нелоялни търговски условия и ограничаване на търговията във вреда на потребителите.

ВАС потвърди установеното от КЗК по отношение избора на ЧЕЗ Лабораторис България ЕООД да извършва услугата „последваща проверка на електромери”. Според съда възлагането на последваща проверка на електромерите, собственост на ЧЕЗ Разпределение България АД, на предприятие от същата икономическа група, не може да гарантира обективност и безпристрастност в действията на дружеството, извършващо проверките. Поради тази причина ВАС е приел, че ЧЕЗ Разпределение се възползва от фактически монополното си положение на пазара на услугата „разпределение“ и влияе на функционално свързания пазар на последваща проверка на електромери на лицензионната си територия чрез непазарни механизми. Установеното процентно съотношение на проверките, възложени на ЧЕЗ Лабораторис България АД и Емсист – 6 ЕООД – 72,5% спрямо 27,5% в полза на икономически свързаното предприятие – показва антиконкурентна насоченост в поведението на електроразпределителното дружество.

Съдът също така определи като противозаконни действията на ЧЕЗ Електро България АД във връзка със събираната лихва за забава върху прогнозните стойности на потребената електроенергия. С въведеното тримесечно отчитане сметките за потребена електроенергия за първите два месеца са прогнозни и не отразяват точния размер на задължението за действително дължимата стойност на услугата. В края на тримесечния период се установява размерът на общо потребената електроенергия, но не и размерът на потреблението за всеки отделен месец. Задълженията за заплащане на електроенергия през двата месеца, през които не се отчитат електромерите, не са установени по размер и следователно върху тях не следва да се начислява лихва. Освен това, в полза на потребителите не е предвидена възможност за пропорционално възстановяване на размера на заплатените лихви за забава за периодите, в които не се извършва отчитане, ако в края на тримесечния период прогнозната сума е по-висока от реално дължимата.

За тези нарушения ВАС е определил санкция на двете дружества от общо 250 000 лв.

По отношение на установените от КЗК прекъсвания на електрозахранването съдът посочва, че дори и да са в нарушение на лицензионните задължения на дружеството, те не съставляват нарушение на забраната за експлоатативна злоупотреба. Решаващият съд постановява, че в случая прекъсването на електрозахранването, водещо до увреждане на потребителите, няма антиконкурентен характер, който да обуславя необходимостта от властническа намеса на КЗК и отменя решението на КЗК в тази част.

Разследването на КЗК относно проблемите с електромери и тяхното замерване започва с публикация на вестник „Нова Зора” от 16.09.2008г., където се посочва, че ЧЕЗ Лабораторис България ЕООД, което е оправомощено да извършва проверка на електромери, извършва проверка дали собствените уреди на ЧЕЗ отчитат точно, което създава съмнение, че уредите на ЧЕЗ са настроени да надписват. Твърди се, че ЧЕЗ самоволно демонтира сертифицираните от държавна лаборатория към ДАМТН изправни електромери и поставя на тяхно място свои уреди, които не са сертифицирани от държавна лаборатория. В процеса на разследване са взети под внимание редица свидетелски показания на граждани и фирми. Според някои от тях граждани са намирали електромерите си разпръснати на площадката пред ел. таблото, демонтирани от длъжностни лица на ЧЕЗ, без съгласието на собствениците, както и листовка, с която собствениците се „уведомяват”, че присъствието им е било „наложително”, без да се сочи правното основание, нито мотиви какво налага подмяната на изправните уреди с нови. По този начин са подменени уредите в жилищните блокове в София, в градовете на северозападна и югозападна България, като същевременно нито един от анкетираните по телефона не е потвърдил да е дал съгласие за подмяна на електромера му. Посочено е, че сметките драстично скачат със 100% до 400%, веднага щом ЧЕЗ подмени изправните електромери със свои, като някои от тези сметки първоначално се завоалират като „прогнозни”.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*