Започва магистърска програма „Енергийна ефективност“ в УАСГ

passive-1026375_600

Магистърска програма „Енергийна ефективност в строителството” ще започне от тази есен в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Програмата трябва да отговори на нарастващото търсене за професионални знания и умения в областта на техниките за енергийна ефективност в сградите, изолациите и материалите за изграждане на енергийно ефективни постройки, интегрирането на възобновяеми енергийни източници, ресурсната ефективност, пасивните сгради, обновленията на съществуващи сгради с цел подобряване на енергийните им характеристики.

Магистърската програма „Енергийна ефективност в строителството” е разработена от преподаватели към катедри „Автоматизация на инженерния труд” и „Строителни материали и изолации” към Строителния факултет при УАСГ.

Кандидатите за тази магистърска програма трябва да имат завършен пълен курс на обучение по специалностите “архитектура” или “строително инженерство” от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия”, и да притежават образователнате степени „магистър” или „бакалавър”. Приемат се кандидати от области „технически науки”, като в зависимост от конкретния случай кандидатът ще има съответните свободно-избираеми дисциплини за придобиване на необходимите общи познания в областта на строителството или или ще бъде насочен към един предварителен семестър.

Предвижда се в рамките на програмата в УАСГ да бъде изгреден и оборудван демонстрационен център за пасивни сгради и системи съвместно с експертите от ЕнЕфект.

Ето и анотацията на УАСГ:

Обучението за придобиване на професионална квалификация по „Енергийна ефективност в строителството” в образователно-квалификационна степен „Магистър” има за цел да подготви специалисти за професионална изява като експерти, консултанти и проектанти по енергийна ефективност в строителството. С наближаването на срока, в който България съгласно задълженията си към ЕС ще трябва да подсигури всички нови сгради да имат близка до нулева консумация на енергия, все по-належаща става нуждата от специалисти, които са в състояние да гарантират потенциал за висока енергийна ефективност на проектираните сгради, включително и в най-ранните етапи от проектирането, чрез подходящите архитектурни и строителни мерки.

За целта магистърът по „Енергийна ефективност в строителството” трябва да придобие знания и умения в широки технически граници, които да обогатят и доразвият получената основа в това направление от завършената образователно-квалификационна степен „Бакалавър” и „Магистър” по архитектура и строително инженерство. Така надграждането и разширяването на познанията ще даде възможност в процеса на обучение студентите задълбочено да се запознаят и да овладеят актуалните въпроси в областта на ресурсната и енергийната ефективност в строителството чрез запознаване с:

• специфични аспекти от строителната физика;

• енергийно ефективни и авангардни строителни материали и изолации;

• възобновяеми енергийни източници;

• принципи и аспекти на устойчивото развитие и връзката им със строителството;

• енергийна и ресурсна ефективност в строителството;

• икономически и нормативни аспекти на енергийната ефективност;

• активни и пасивни системи в строителството, пасивни сгради;

• енергийно одитиране;

• проектиране на енергийно ефективни сгради и реконструкция на съществуващи;

• урбанистични политики за устойчиво развитие.

13840376_1249114338462892_119785625_o.png-600

С цел придобиване на богати и задълбочени знания и практически умения за успешно планиране и постигане на висока енергийна ефективност със съвременни средства, е предвидено изучаването на строително-информационно моделиране и използването на софтуерни приложения за частта му, свързана с енергийни модели. Участниците в образователно-квалификационна степен ще придобият знания кои фактори влияят най-значимо върху топлинните загуби и печалби и как с помощта на добре подбрани параметри на сградното решение да осигурят необходимия енергиен баланс в сградата с цел максимално редуциране на разходите за отопление и вентилация. Като особено благоприятни за българските климатични условия ще се разгледат т.н. пасивни сгради, при които конвенционални климатизационни и отоплителни системи не са нужни, а се разчита основно на пасивни топлинни печалби от слънчево греене през зимата и пасивни методи за охлаждане през лятото. Ще бъде отделено специално внимание и на фотоволтаичните системи и възможностите за тяхното интегриране в сградната обвивка.

Магистърът експерт по енергийна ефективност в строителството трябва да притежава следните най-общи умения:

• да придобие способност за интегрално прилагане на придобитите знания;

• да има фундаментални познания върху концепцията за устойчиво развитие, която се явява рамка за по-нататъшното развитие на човечеството в посока избягване на климатичните промени и причините за тях;

• да разработва сградни проекти, като във всеки един техен етап е в състояние да взема решения в посока максимално възможна енергийна и ресурсна ефективност;

• да е в състояние да разработва проекти за реконструкция на сгради с цел повишаване на тяхната енергийна и ресурсна ефективност;

• да владее знания в областта на пасивните сгради, които да му позволяват да участва в проектирането им;

• да владее необходимите познания в областта на възобновяемите източници на енергия с цел интегрирането им в сградите и селищата.

• да систематизира, анализира и използва възможностите за реализиране на проекти в областта на енергийната ефективност в строителството, финансирани от ЕС.

Завършилите успешно получават диплома за завършена магистърска степен със специализация „Енергийна ефективност в строителството”.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*