ЕС е на път да постигне енергийните си цели за 2020 г.

Европейският съюз е на път да посрещне заложените цели за намаление на потреблението на енергия до 2020 г., ако продължи да върви стабилно по сегашния си път, обяви ЕК.

“ЕС-28 е поела по пътя към постигане на целта си относно потреблението на първична енергия до 2020 г., ако поддържа настоящото темпо на усилията си в тази посока,“ заяви Анна-Каиса Итконен, говорител по енергийните въпроси в Европейската комисия.

Данните, на които се основава твърдението, идват от доклад на научното звено на ЕС – Съвместния изследователски център.

energy-efficiency-3

Констатациите сочат, че крайното потребление на енергия в момента е под целта за 2020 г. Според доклада на JRC, налице е постоянен спад в потреблението на енергия в периода от 2000 до 2014. Това е понижило крайното потребление на енергия в ЕС от 1133 Mtoe през 2000 г. до 1061 Mtoe през 2014 г. “Това поставя потреблението под индикативните цели за 2020 г., определени на 1086 Mtoe съгласно Европейската директива за енергийна ефективност. Постигнатата икономия е равна на цялото потребление на енергия на Финландия през 2014 г”, каза JRC.

Докладът представя и състоянието на тенденциите в потреблението на енергия в четирите основни сектора на потребление на енергия в ЕС – жилищата, услугите, транспорта и промишлеността – през периода 2000-2014. Разбивката по сектори показва, че най-голям спад на крайното енергийно потребление е регистрирано в промишлеността (-17,62%), следван от един забележителен спад (-9,52%) в жилищния сектор. В транспортния бранш се наблюдава леко увеличение (+2,21%), а в сектора на услугите е налице увеличение (+16,48%). Тази тенденция на увеличение обаче се очаква да продължи, докато Европа се насочва все повече към икономика, базирана на услугите.

1 коментар

  1. Да изнесат фотоволтаици на орбита – загубите от предаването на енергия през атмосферата ще са в пъти по-малки спрямо загубите на слънчева енергия, ще може да се оползотвори и ултравиолевата част на спектъра.

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*