Правителството одобри промени в Закона за биологичното разнообразие

Министерският съвет прие законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, основан на Директиви 79/409/ЕС, 92/43/ЕЕС и Регламент (ЕО) 1007/2009, относно търговията с тюленови продукти.

Направени промени в текстове, касаещи обхвата на процедурата по оценка за съвместимост, с цел да се гарантира, че всеки план, програма, проект или инвестиционно предложение, който може да окаже значително въздействие върху дадена защитена зона, преди да е приет и/или осъществен, е обект на оценка за съвместимост.

Въведени са изменения по отношение изискванията към експертите, разработващи доклади по оценка за степента на въздействие върху защитени зони.

Проектозаконът ще въведе и Регламент (ЕО) 1007/2009 за регулиране на международната търговия с тюленови продукти на територията на Европейския съюз.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*