Съдът в Габрово отмени определянето на такса „смет“ на база данъчни оценки

Габровският административен съд (ГАС) отмени разпоредби от Наредбата за определяне на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово, които предвиждат размерът на такса „битови отпадъци“ (ТБО) да се определя пропорционално върху данъчната оценка на имота. Решението е взето на 15.06.2017 г. За него съобщи днес ръководството на „ИСА – Стопанска камара“-Габрово.

Делото е образувано по жалба на „ИСА – Стопанска камара“-Габрово, тъй като при приемането на общинската наредба същата не е била придружена с мотиви и методика за определяне на размера на ТБО, а по този начин не са спазени изискванията на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Закона за нормативните актове (ЗНА).

Съгласно ЗНА, преди внасянето на проект на нормативен акт съставителят на проекта го публикува за 14-дневно обществено обсъждане на интернет страницата на съответната институция, заедно с мотиви и доклад, които трябва да съдържат:

1. причините, които налагат приемането;
2. целите, които се поставят;
3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба;
4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива;
5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

В случая ГАС споделя становището на Стопанска камара-Габрово, че към проекта на Наредбата не са приложени мотиви, който отговарят на тези изисквания и имат такова съдържание. Не е упоменато какви финансови средства ще бъдат необходими за прилагането на новата уредба, нито са посочени очакваните резултати от приложението.

По отношение на методиката за определяне на ТБО, в мотивите си съдът отбелязва, че „таксите, за разлика от данъците, са средства, които се заплащат от задължените лица за ползването на конкретна услуга, която следва да има определена стойност. Затова и законодателят обвързва техния размер с цената на конкретната услуга. Данъчната оценка не може да бъде в тази връзка основата, на която следва да се изчислява дължимата такса. Тя има отношение само към определяне на данъка за недвижими имоти. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет. За да се стигне до приложението на тази разпоредба, обаче, следва да се докаже, че действително е обективно невъзможно установяването на количеството на битовите отпадъци“. Според съда, разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от Наредбата противоречи на чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, която изрично препятства възможността основата за изчисляването на този вид такса да бъде данъчната оценка на имотите.

Решението на ГАС не е окончателно и подлежи на обжалване в 14-дневен срок. Ръководството на Стопанска камара-Габрово очаква то да провокира промяна в Наредбата, така че да бъдат прилагани съвременни методи при администрирането на процесите в общината, както това се случва в напредналите европейски държави.
България е страна в ЕС, в която такса битови отпадъци се определя не на база европейския принцип „замърсителят плаща“ (т.е. според количеството отпадъци), а върху данъчната оценка на имота или балансовата стойност на активите. Определянето на ТБО на база данъчна оценка на имота или балансова стойност на активите на практика се превръща във втори имотен данък. Така собствениците на големи имоти, дори и да не генерирт никакви отпадъци, плащат огромни налози за отпадъците поради по-високата балансова стойност на активите си.

Освен това, общинските администрации (вкл. тази в Габрово) определят различни основи и размери на ТБО за различните видове потребители. Т.е. съществува пряка дискриминация по имуществен признак – според вида и големината на имота. Една и съща услуга се предоставя при различни условия, според вида на ползвателя (граждани и фирми). В случая не се прави разлика между “битови” (от човешката дейност) и “промишлени” (от производствената дейност) отпадъци.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*