ЕС готви нови икономически мерки за насърчаване опазването на околната среда

Нови данъчни схеми в ЕС ще имат за задача да насърчат екологичните практики в ежедневието на гражданите и бизнеса, като в същото време „санкционират“ нанасянето на щети върху околната среда. Докладът, за който отще вчера стана ясно, че предвижда нова схема за данъците за горива, бе оповестен днес от Европейската комисия съвместно с Програмата на ООН за околната среда.

Докладът подчертава необходимостта от радикална промяна в начина, по който големите икономики използват ограничените ресурси. Докладът предоставя научна обосновка за приоритетните области, в които да се насочат усилията на света в областта на околната среда, като класира продукти, материали, икономически и ежедневни дейности според тяхното въздействие върху околната среда и ресурсите. Две от основните заключения са, че над половината от световния добив на растителни култури понастоящем се използва за изхранване на животни и че удвояването на благосъстоянието води обичайно до увеличаване на натиска върху околната среда с 60 до 80 процента. Докладът с обем 149 страници, съставен от Международната група от експерти за устойчиво управление на ресурсите, посочва, че законодателите и политиците, опитващи се да постигнат максимален ефект по отношение на благосъстоянието на Земята, следва да използват данъчни и други стимули, за да насърчат употребата на по-екологични селскостопански практики и да намалят използването на изкопаеми горива.

Европейският комисар за околната среда Янез Поточник заяви: „В този доклад се подчертава спешната нужда от преминаване към ефикасна по отношение на ресурсите икономика. Това ще бъде титанична задача, но тя ще бъде от съществено значение за нашето бъдещо благосъстояние и качество на живот. Ако наистина искаме да променим начина, по който използваме ресурсите, един от най-ефикасните и ефективните подходи за постигане на целта е промяната на ценовите импулси с помощта на данъчното облагане.“

„Ние можем да постигнем и двете цели — икономически растеж и екологично благосъстояние,“ каза Ангела Кропър, заместник изпълнителен директор на Програмата за опазване на околната среда на ООН (ПОСООН). „В началото ударението трябва да се постави върху усилията, имащи най-голям ефект за намаляване на вредите, нанасяни от човека върху екосистемите. В това отношение този доклад дава важен принос към разсъжденията на политиците. А за всеки един от нас той има един вече познат съвет: ограничаване на консумацията на месо, изключване на осветлението, изолиране на жилищата, намаляване на използването на отопление или климатизация, избягване на полетите и пътуванията с автомобил, доколкото това е възможно — това са действията, които водят до максимален ефект на вложените усилия и носят най-голяма полза за Майката-Земя.“

Според учените пък не-яденето на месо действително няма да намали глобалното затопляне, а твърдения от този вид отвличат вниманието на обществеността от истинските проблеми с климатичните промени.

Най-важните причинители

Докладът „Въздействие на потреблението и производството върху околната среда: приоритетни продукти и материали“ е най-новият от серията доклади на Международната група от експерти за устойчиво управление на ресурсите. С помощта на анализ на жизнения цикъл в него се каталогизират материалите и енергията, необходими за производство, потребление и обезвреждане, и се определят процесите, продуктите и материалите, носещи най-голямата отговорност за щетите, причинени на околната среда в световен мащаб. Челните места в списъка се заемат от селскостопански продукти, по-специално от продукти от животни, за чието изхранване се изразходва над половината от световния добив на растителни култури. Потребителите на изкопаеми горива също понасят сериозни упреци, особено електрическите съоръжения и други енергийно-интензивни промишлени производства, отоплението на домовете и транспортът. Сред материалите с най-голямо въздействие в рамките на своя жизнен цикъл са пластмаси, желязо, стомана и алуминий.

Групата посочва следните области като приоритетни при ограничаването на вредите върху околната среда: изменението на климата, промяната на местообитанията, замърсяването с азот и фосфор, свръхексплоатацията на рибните, горските и други ресурси, безопасността на питейната вода и канализацията, използването на твърди горива за домакински нужди, излагането на въздействието на олово, замърсяването на въздуха в градовете и професионално обусловеното излагане на въздействието на фин прах.

Опасностите на благосъстоянието

Обезпокояващ е фактът, че съгласно приведените от групата доказателства благосъстоянието и въздействието на човека върху околната среда вървят ръка за ръка, противно на широко разпространеното убеждение, че по-голямото благосъстояние намалява вредите за околната среда.

В доклада се посочва, че макар нарастващото благоденствие да може да доведе до сравнително прости промени в процесите и устройствата, за да се контролират местните източници на конвенционалното замърсяване на въздуха и водата, то води също така до нарастването на по-широкомащабни проблеми като енергопотребление и емисии на парникови газове. По отношение на СО2 „удвояването на благосъстоянието води обичайно до увеличаване на натиска върху околната среда с 60 до 80%, като при развиващите се икономики този дял понякога е дори по-голям,“ се казва в доклада.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*