Регионите в ЕС с нов вид помощ за изграждане на устойчиви икономики

Два пилотни проекта ще им помогнат да инвестират в ниши, в които са конкурентоспособни

ЕС е готов да подпомогне своите региони на всеки етап от пътя, заяви комисарят по регионалната политика Корина Крецу

Регионите в ЕС са поканени да кандидатстват за два пилотни проекта на Европейската комисия. Ако бъдат избрани, регионите могат да се възползват от целева финансова и консултативна помощ, за да трансформират икономиките си и да модернизират промишлеността си.

Двата пилотни проекта бяха представени от Комисията през м. юли 2017 г. Целта им е допълнително да подпомогнат европейските региони да инвестират в ниши, в които са конкурентоспособни (процес на „интелигентна специализация“), и да генерират необходимите иновации, устойчивост и растеж, за да могат да извличат ползи от глобализацията.

„Има пет стъпки, които даден регион трябва да предприеме, за да се „изкачи“ по веригата за създаване на стойност в глобализираната икономика: подкрепа за иновациите, цифровизация и декарбонизация, усъвършенстване на уменията на хората и премахване на пречките пред инвестициите. Пилотните проекти показват, че ЕС е готов да подпомогне своите региони на всеки етап от пътя“, заяви комисарят по регионалната политика Корина Крецу.

През 2014 г. подходът за интелигентна специализация беше въведен във всички програми в областта на регионалната политика. С негова помощ беше подобрен начинът, по който регионите разработват своите стратегии за иновации, като беше осигурено активното участие на местните предприятия и научни изследователи. Пилотните проекти доразвиват този положителен опит.

Покана №1 се отнася до целева подкрепа за региони, изправени пред индустриален преход. Някои региони понасят разходите, породени от глобализацията, без да могат да извлекат полза от нея. Често пъти те страдат от значителни загуби на работни места, липса на кадри с подходяща квалификация, високи разходи за труд и деиндустриализация.

Регионите, изправени преди такива предизвикателства, могат да се ползват от:

  1. Целево подпомагане от експерти на Комисията, организирани в „регионални“ екипи от няколко служби на Комисията. Те ще помагат на регионите да изготвят своите стратегии за икономическа трансформация. Комисията е заделила до 200 000 евро на регион за покриване на разходите за външни експерти. Средствата идват от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).
  2. Допълнителна подкрепа от Европейската обсерватория за клъстери и индустриални промени за подпомагане на регионите в разработването на политики по отношение на клъстерите и за по-добра връзка между местните дружества, научноизследователските центрове и академичните среди.
  3. До 300 000 евро подкрепа по линия на ЕФРР за своевременното изпълнение на регионалните стратегии за трансформиране на икономиката, при условие че е постигнат достатъчен напредък по тях.

Поканата е специално насочена към по-силно развитите региони и тези в процес на преход. Ще бъдат подбрани 5 региона. В зависимост от проявения интерес, Комисията може да повтори поканата и да подбере нови 5 региона, за които ще бъде отпуснат подобен бюджет.

Покана №2 е формулирана като „Междурегионални партньорства за развиване на конкурентоспособни европейски вериги за създаване на стойност“. Целта на този пилотен проект е да бъдат увеличени броят и икономическите ползи от подходящите за банково финансиране междурегионални проекти в приоритетни сектори като големите информационни масиви, биоикономиката, ефективността на ресурсите, свързаната мобилност, здравето и активният живот на възрастните хора или киберсигурността.

Транснационални партньорства между регионални органи от поне четири различни държави – членки на ЕС, включващи също университети, научноизследователски центрове, клъстери и предприятия, могат да кандидатстват за подкрепа от Комисията при разработването на проекти и достъпа до нови пазари.

Ще бъдат подбрани между 5 и 10 партньорства, които ще се ползват от целево подпомагане от страна на специални екипи в рамките на Комисията, включващи както експерти от няколко тематични департамента, така и външни експерти. Също така са предвидени общо 1 млн. евро по линия на ЕФРР в подкрепа на развиването на тези партньорства.

Регионите могат да кандидатстват до 31 октомври 2017 г. Резултатите от поканите за изразяване на интерес ще бъдат публикувани в началото на месец декември.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*