РИОСВ – Пазарджик отхвърли проекта за добив на волфрам до Велинград

Не е одобрен докладът за оценка на въздействие върху околната среда - 18 гласа „против“ срещу 1 „за“

РИОСВ – Пазарджик отхвърли реализирането на инвестиционното предложение за „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”. Директорът на екоинспекцията подписа решение по ОВОС №2-2/2017 г., с което не одобрява осъществяването на инвестиционното предложение на  „РЕСУРС-1”АД на територията на община Велинград.

До решението се стигна след разглеждането му на Експертен екологичен съвет на 27 септември 2017 г. На заседанието 19-членният съвет при РИОСВ – Пазарджик не одобри доклада за оценка на въздействие върху околната среда, внесен от „РЕСУРС-1”АД – 18 гласа „против“ срещу 1 „за“.

Мотивите, с които експертите отхвърлиха заключенията в доклад по ОВОС, са няколко. В него не са отразени съществуващите водохващания за питейно-битови нужди, попадащи в рамките на заявената площадка. Не са отчетени при изготвянето на ОВОС и потенциалните въздействия върху повърхностните води и е напълно реалистично питейните води да бъдат замърсени от рудодобива. Същото се отнася и за атмосферния въздух в района на евентуална бъдеща мина.

Друг мотив за решението на експертите е, че липсват мерки за недопускане замърсяването на водоизточниците. Възложителят е отказал да преработи и допълни доклада за ОВОС, отчитайки санитарно-охранителните зони (СОЗ), включващи и голяма част от концесионните площи.

Мотив е и становището на РЗИ – Пазарджик, според което дейността на мината ще доведе до сериозно отрицателно въздействие върху околната среда в района и до рискове за здравето на хората в близост до находището.

Решението на директора на РИОСВ – Пазарджик е повлияно и от мотивираните възражения по законосъобразност на БДИБР – Пловдив и на Национална електрическа компания (НЕК) ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади”, свързано с наличието на сервитути на СД „Бистрица” в концесионната площ на находище „Грънчарица Център”, за които е направено геодезическо заснемане и е изразено становище за необходимост от промяна в концесионния договор. С голяма тежест е становището на БДИБР –Пловдив, с което се коментира издадената заповед за учредяване на СОЗ, със съответните забрани за добивна дейност.

В решението са отчетени и внесените над 6000 писмени становища от граждани, обществени организации и юридически лица, които декларират принципно несъгласие  (част от които с изложени мотиви по законосъобразност) и са против реализацията на това инвестиционно предложение.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*