ЕС отчита напредък в ангажиментите по „Хабитат III”

Сътрудничеството между градовете от различните континенти вече процъфтява и са предприети важни стъпки в посока на единно, използвано в целия свят определение за градове, съобщиха от Европейската комисия по време на проведения в Малайзия „Световен форум по проблемите на градовете”.

Изпълнявайки Програмата на ЕС за градовете, Съюзът показва на света пътя към устойчиво градско развитие, подчертаха от Комисията. „ЕС е готов, както и в борбата срещу изменението на климата, да застане начело на световните усилия за чисти, безопасни и проспериращи градове по света”, заяви комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу.

Трите ангажимента, представени на конференцията на ООН „Хабитат III” през октомври 2016 г. с цел да се контролират бързите темпове на урбанизация, подпомагат изпълнението на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и Парижкото споразумение. Те са част от Новата програма за градовете, която също беше представена преди 15 месеца. За всеки ангажимент са определени конкретен обхват, очаквани резултати и постижения.

Ангажимент за изпълнение на Новата програма за градовете чрез Програмата на ЕС за градовете

В рамките на Програмата на ЕС за градовете са изготвени вече 3 от общо 12 плана за действие по въпросите на градската бедност, интеграцията на мигрантите и качеството на въздуха. Те включват препоръки относно провежданите политики, добри практики и проекти, които да бъдат заимствани и прилагани в ЕС и в целия свят. Очаква се всички планове за действие да бъдат изпълнени до края на 2018 г.

Ангажимент за разработване на глобално, хармонизирано определение за градове

Необходимо е в целия свят да се използва общо определение на понятието „град”, за да може по-лесно да се следят постигнатите резултати, да се набелязват целеви показатели и да се провеждат съответните политики. Заедно с Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Световната банка ЕС разработва такова определение, което ще бъде представено в ООН през март 2019 г. Вече е публикувана световна база данни на градските центрове, която съдържа данни за всичките 10 000 градски центъра в целия свят. Това е най-голямата и изчерпателна база данни относно градовете до момента.

Ангажимент за засилване на сътрудничеството между градовете в областта на устойчивото градско развитие

В подкрепа на този ангажимент през 2016 г. беше положено началото на Програмата на ЕС за международно градско сътрудничество с цел установяване на сътрудничество между градовете в целия свят. Понастоящем съществуват 35 партньорства по тази програма, включващи 70 града (35 града от ЕС и 35 извън ЕС). Всички участници в тези партньорства работят по местни планове за действие, насочени към общи приоритети в градовете, като например достъпа до вода, транспорт или здравеопазване, споделяне на знания и най-добри практики за постигане на общите им цели.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*